კატეგორია

საიუბილეო HR ბიზნეს სამიტი 2022-ის Hotsale.ge-ის პარტნიორობით ჩატარდა

საიუბილეო HR ბიზნეს სამიტი 2022-ის Hotsale.ge-ის პარტნიორობით ჩატარდა

3347

HR Hub-ის ის ორ­გა­ნი­ზე­ბი­თა და Hotsale.ge-ის პარტნი­ო­რო­ბით 7 ივ­ლისს შატო მუხ­რან­ში წლის მთა­ვა­რი HR მოვ­ლე­ნა HR ბიზ­ნეს სა­მი­ტი 2022 გა­ი­მარ­თა. უკვე სამი წე­ლია, რაც Hotsale.ge HR Hub-თან აქ­ტი­უ­რად თა­ნამ­შრომ­ლობს და სა­მიტ­ზეც პარტნი­ო­რის სტა­ტუ­სით იყო მიწ­ვე­უ­ლი.

სა­მიტ­ზე გა­მო­იკ­ვე­თა და­საქ­მე­ბის სფე­რო­ში არ­სე­ბუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ას­პექ­ტე­ბი და გა­მოწ­ვე­ვე­ბი. სპი­კე­რებ­მა ისა­უბ­რეს წლის ყვე­ლა­ზე ცხელ თე­მა­ზე, HR ტრანსფორ­მა­ცი­ა­ზე, რის გარ­შე­მოც მას­ტერკლა­სე­ბი, ვორკშო­პე­ბი, HR კაფე და სხვა აქ­ტი­ვო­ბე­ბი იყო და­გეგ­მი­ლი.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ 2022 წელს სა­მი­ტი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი კონ­ცეფ­ცი­ით წა­რი­მარ­თა, რად­გან HR სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის ნაც­ვლად სცე­ნა კომ­პა­ნი­ე­ბის აღ­მას­რუ­ლე­ბელ დი­რექ­ტო­რებს და­ეთ­მოთ. მათ ხაზი გა­უს­ვეს HR მე­ნე­ჯე­რე­ბის როლს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში და ისა­უბ­რეს თა­ვი­ანთ მო­ლო­დი­ნებ­ზე.

წელ­საც და­ნა­ზო­გე­ბის ყვე­ლა­ზე მსხვი­ლი პლატ­ფორ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში Hotsale.ge აქ­ტი­უ­რად იყო ჩარ­თუ­ლი სა­მი­ტის მსვლე­ლო­ბა­ში და დღის ბო­ლოს მო­ნა­წი­ლე­ებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სი­ურპრი­ზი მო­უ­წყო: გა­ა­თა­მა­შა 4 პარტნი­ო­რი სას­ტუმ­როს საგ­ზუ­რი, სა­დაც გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი ზა­ფხუ­ლის ცხელ დღე­ებს გა­ა­ტა­რე­ბენ და გა­ნიტ­ვირ­თე­ბი­ან.

„მო­ხა­რუ­ლე­ბი ვართ, რომ ისე­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ღო­ნის­ძი­ე­ბის პარტნი­ო­რე­ბი ვი­ყა­ვით, რო­გო­რიც HR ბიზ­ნეს სა­მი­ტია. ჩვე­ნი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა უკვე წლე­ბია გრძელ­დე­ბა და, იმე­დი გვაქვს, ბიზ­ნეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მო­მა­ვალ­შიც სხვა­დას­ხვა სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექტს შევ­თა­ვა­ზებთ,“ - აღ­ნიშ­ნეს Hotsale.ge-ში.

2022 წლის HR ბიზ­ნეს სა­მი­ტი უკვე მე­ხუ­თედ ჩა­ტარ­და. სა­ი­უ­ბი­ლეო თა­რი­ღის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად სა­ღა­მო ქარ­თუ­ლი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ბა­ლე­ტის სუ­ხიშ­ვი­ლე­ბის კონ­ცერ­ტით დაგ­ვირ­გვინ­და.

Hotsale.ge-ის სა­სა­ჩუქ­რე საგ­ზუ­რე­ბი კი შემ­დეგ სას­ტუმ­რო­ებ­ში გა­თა­მაშ­და:

 

სას­ტუმ­რო მდე­ბა­რე­ობს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ ტუ­რის­ტულ ად­გილ­ზე, პრო­მე­თეს მღვი­მის მიმ­დე­ბა­რედ. „პრო­მე­თე ეპი­კი“ იმე­რე­თის რე­გი­ო­ნის უდი­დე­სი რეკ­რე­ა­ცი­უ­ლი კომ­პლექ­სია, რო­მე­ლიც სტუმ­რებს სთა­ვა­ზობს ღია სა­ცუ­რაო აუზს, ჯა­კუზს, რეს­ტორ­ნებ­სა და ღვი­ნის მუ­ზე­უმს.

 

კა­ხეთ­ში მდე­ბა­რე მეღ­ვი­ნე­ო­ბა „მტე­ვი­ნო“ სტუმ­რებს სთა­ვა­ზობს მყუდ­რო და სა­სი­ა­მოვ­ნო დას­ვე­ნე­ბას სას­ტუმ­როს ოთა­ხე­ბი­დან იშ­ლე­ბა ულა­მა­ზე­სი ხედი. კომ­პლექ­სი მო­ი­ცავს ღვი­ნის ვე­რან­დას, ღია კა­ფეს, შეხ­ვედ­რე­ბის ოთახ­სა და ღვი­ნის მა­რანს.

 

ქო­ბუ­ლეთ­ში, ზღვის სა­ნა­პი­რო­დან მხო­ლოდ 150 მეტრში მდე­ბა­რე­ობს, სას­ტუმ­როს ტე­რი­ტო­რია მო­ი­ცავს სა­ცუ­რაო აუზს, ბარ­სა და რეს­ტო­რანს. ნომ­რე­ბი­დან იშ­ლე­ბა ზღვის ულა­მა­ზე­სი ხედი, რაც დას­ვე­ნე­ბას კი­დევ უფრო სა­სი­ა­მოვ­ნო­სა და და­უ­ვი­წყარს გახ­დის.

 

მე­რე­თის მწვა­ნე ბუ­ნე­ბა­ში ჩაფ­ლუ­ლი სას­ტუმ­რო სტუმ­რებს ჯან­სა­ღი და სა­სი­ა­მოვ­ნო დას­ვე­ნე­ბას მო­უ­წყობს. სტუმ­რებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვთ, ისარ­გებ­ლონ შემ­დე­გი ტი­პის სპა პრო­ცე­დუ­რე­ბით: წყალ­ქვე­შა მა­სა­ჟი, მთლი­ა­ნი სხე­უ­ლის სკრა­ბი, სხე­უ­ლის გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი მა­სა­ჟი და ჟანგბა­დის კოქ­ტე­ი­ლი.