გადმოწერე ჰოთსეილის აპლიკაცია და აღმოაჩინე დამატებითი დანაზოგი საყვარელ პროდუქტებზე

PLAY STORE

Android App

APP STORE

Ios App

ყოველდღიური დამატებითი დანაზოგი მხოლოდ აპლიკაციაში

ჩამოტვირთვა

Hotsale.ge-ის მომხმარებლებს უკვე მობილური აპლიკაციით სარგებლობა შეუძლიათ - გადმოწერე და ჩაერთე გათამაშებაში

Hotsale.ge-ის მომხმარებლებს უკვე მობილური აპლიკაციით სარგებლობა შეუძლიათ - გადმოწერე და ჩაერთე გათამაშებაში

5008

და­ნა­ზო­გე­ბის გა­კე­თე­ბა კი­დევ უფრო კომ­ფორ­ტუ­ლი გახ­და - Hotsale.ge-ის ერ­თგულ მომ­ხმა­რებ­ლებს უკვე მო­ბი­ლუ­რი აპ­ლი­კა­ცი­ით სარ­გებ­ლო­ბა შე­უძ­ლი­ათ. ყო­ვე­ლი მე­ა­სე მომ­ხმა­რე­ბე­ლი კი კომ­პა­ნი­ის­გან სა­ჩუ­ქარს მი­ი­ღებს.

კომ­ფორ­ტუ­ლი აპ­ლი­კა­ცი­ის დახ­მა­რე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და, სწრა­ფად შე­ვი­ტყოთ ყვე­ლა სი­ახ­ლი­სა და ცხე­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბის შე­სა­ხებ და არ გა­მოვ­ტო­ვოთ სი­ურპრი­ზე­ბი, რო­მელ­თა შე­სა­ხე­ბაც პე­რი­ო­დუ­ლად Hotsale.ge გა­მოგ­ვიგ­ზავ­ნის ინ­ფორ­მა­ცი­ას. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მთელ რიგ აქ­ცი­ებ­სა და გა­თა­მა­შე­ბებ­ზე წვდო­მა მხო­ლოდ აპ­ლი­კა­ცი­ის მომ­ხმა­რებ­ლებს ექ­ნე­ბათ.

აპ­ლი­კა­ცი­ის გა­მო­წე­რა შე­გიძ­ლი­ათ რო­გორც IOS სის­ტე­მის­თვის App Store-დან, ისე Android სის­ტე­მის­თვის Google Play-დან.

 

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ კი­დევ უფრო სწრა­ფი და ეფექ­ტუ­რი გახ­და ჯავ­შნის სის­ტე­მა, რაც დას­ვე­ნე­ბის და­გეგ­მვას გა­გი­მარ­ტი­ვებთ. რო­გორც ბრენ­დის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი ლანა ცხა­და­ძე აღ­ნიშ­ნავს, ახა­ლი აპ­ლი­კა­ცი­ის მეშ­ვე­ო­ბით მომ­ხმა­რე­ბე­ლი უკვე არა მარ­ტო თან­ხას, არა­მედ დრო­საც მარ­ტი­ვად და­ზო­გავს:

„10 წელ­ზე მე­ტია Hotsale.ge-ის გუნ­დი ზრუ­ნავს მომ­ხმა­რებ­ლის სურ­ვი­ლე­ბი­სა და მო­თხოვ­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ზე, რად­გან ჩვენ­თვის პრი­ო­რი­ტე­ტი სწო­რედ მათი კმა­ყო­ფი­ლე­ბის დო­ნეა. ჩვე­ნი მი­ზა­ნია, მომ­ხმა­რე­ბელ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გახ­დეს მარ­ტი­ვი, მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი და და­უ­ვი­წყა­რი, აპ­ლი­კა­ცი­ის შექ­მნის იდე­აც სწო­რედ ამი­ტომ გაჩ­ნდა. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვართ, მი­ზა­ნი მიღ­წე­უ­ლი იქ­ნე­ბა,“ - აღ­ნიშ­ნა ლანა ცხა­და­ძემ.

 

Hotsale.ge პა­ლიტ­რა ჰოლ­დინ­გის შვი­ლო­ბი­ლი კო­მო­პა­ნი­აა, რო­მე­ლიც 2011 წელს და­არ­სდა. ის არის ლი­დე­რი ქვე­ყა­ნა­ში ელექტრო­ნუ­ლი კო­მერ­ცი­ის სფე­რო­ში. კომ­პა­ნია მომ­ხმა­რე­ბელს სთა­ვა­ზობს და­ზოგ­ვას მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი მომ­სა­ხუ­რე­ბის და პრო­დუქ­ცი­ის მი­ღე­ბის დროს. ვებგ­ვერ­დზე გან­თავ­სე­ბუ­ლია შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი სხვა­დას­ხვა კომ­პა­ნი­ის­გან: სას­ტუმ­რო­ე­ბი, რეს­ტორ­ნე­ბი და კა­ფე­ე­ბი, ეს­თე­ტი­კის ცენ­ტრე­ბი და სა­ლო­ნე­ბი, ბავ­შვთა გა­სარ­თო­ბი ცენ­ტრე­ბი, აუ­ზე­ბი და სხვა.

 

Hotsale.ge კომ­პა­ნი­ებს ათა­სო­ბით მომ­ხმა­რე­ბელ­თან აკავ­ში­რებს და მათ ეფექ­ტურ და გა­ზომ­ვად სა­რეკ­ლა­მო მომ­სა­ხუ­რე­ბას, ცნო­ბა­დო­ბის გაზ­რდა­სა და ლო­ი­ა­ლუ­რი მომ­ხმა­რებ­ლის შე­ძე­ნას სთა­ვა­ზობს.