კატეგორია

Hotsale ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებულია

Hotsale ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებულია

3605

ტუ­რიზ­მის ეროვ­ნუ­ლი და­ჯილ­დო­ე­ბის რი­გით მე-7 ცე­რე­მო­ნია წარ­მა­ტე­ბით დას­რულ­და. წელს გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი 19 ნო­მი­ნა­ცი­ა­ში გა­მოვ­ლინ­და. ნო­მი­ნა­ცი­ე­ბი ისეა შედ­გე­ნი­ლი, რომ სტუ­მარ­მას­პინ­ძლო­ბის სფე­რო სრუ­ლად მო­იც­ვას და, სა­ბო­ლო­ოდ, ქვე­ყა­ნა­ში ტუ­რიზ­მის გან­ვი­თა­რე­ბას შე­უ­წყოს ხელი. გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლებს 16-კა­ცი­ა­ნი და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ჟი­უ­რი გა­მო­ავ­ლენს. ტუ­რიზ­მის ეროვ­ნულ ჯილ­დოს თა­ვი­სი სექ­ტო­რის „ოს­კა­რა­დაც“ მო­იხ­სე­ნი­ე­ბენ.

და­ჯილ­დო­ე­ბის ერთ-ერთი გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი კომ­პა­ნია Hotsale-ია, რო­მე­ლიც მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ტი­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბის მომ­წო­დე­ბე­ლი კომ­პა­ნი­აა. კომ­პა­ნი­ამ გა­ი­მარ­ჯვა ნო­მი­ნა­ცი­ა­ში „სა­უ­კე­თე­სო პიარ კამ­პა­ნია ან ბლო­გე­რი ქვეყ­ნის შიდა ტუ­რიზ­მის მხარ­და­სა­ჭე­რად“. ნო­მი­ნა­ცი­ამ შე­ა­ფა­სა პიარ კამ­პა­ნია, მის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი და ბლო­გე­ბი, რო­მელ­მაც პო­ზი­ტი­უ­რი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა დამ­სვე­ნე­ბელ­ზე, უბიძ­გა მათ და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ად­გი­ლის მო­ნა­ხუ­ლე­ბის­კენ და ქვეყ­ნის შიდა ტუ­რიზ­მის ამუ­შა­ვე­ბას შე­უ­წყო ხელი.

„ჩვენ­თვის ძა­ლი­ან დიდი პა­ტი­ვია ჯილ­დოს მი­ღე­ბა. წლე­ბია, ენერ­გი­ა­სა და მონ­დო­მე­ბას არ ვი­შუ­რებთ, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში შიდა ტუ­რიზ­მის გან­ვი­თა­რე­ბას შე­ვუ­წყოთ ხელი. ეს ჯილ­დო კი გახ­დე­ბა უდი­დე­სი მო­ტი­ვა­ტო­რი, რომ ჩვე­ნი საქ­მე სა­მო­მავ­ლოდ კი­დევ უფრო დიდი წარ­მა­ტე­ბით ვა­კე­თოთ. შიდა ტუ­რიზ­მი არის მი­მარ­თუ­ლე­ბა, რო­მელ­საც სტუ­მარ­მას­პინ­ძლო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და სა­ბო­ლო­ოდ, ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კურ წინსვლა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი წვლი­ლი შე­აქვს. დიდი მად­ლო­ბა ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებს, რომ ჩვე­ნი შრო­მა და­ფას­და. გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბი­თა და ენერ­გი­ით გა­ვაგ­რძე­ლებთ მუ­შა­ო­ბას,“ - გა­ნა­ცხა­და Hotsale-ს დი­რექ­ტორ­მა თა­თუ­ლი ზა­კა­ლაშ­ვილ­მა.

რო­გორც პრო­ექ­ტის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი გან­მარ­ტა­ვენ, მათი მი­ზა­ნია, წა­ა­ხა­ლი­სონ ქარ­თუ­ლი ტუ­რიზ­მი­სა და მას­პინ­ძლო­ბის ინ­დუსტრია, ხელი შე­უ­წყოს ამ სფე­რო­ში მო­მუ­შა­ვე კომ­პა­ნი­ე­ბი­სა და ბრენ­დე­ბის ცნო­ბა­დო­ბის გაზ­რდას და უკეთ წარ­მო­ა­ჩი­ნოს სა­ქარ­თვე­ლო სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტუ­რის­ტულ ბა­ზარ­ზე. ტუ­რიზ­მის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი მა­რი­ნა ჩა­ი­კა აღ­ნიშ­ნავს, რომ ბაზ­რის ყო­ველ­წლი­უ­რი ანა­ლი­ზის შე­დე­გად ხდე­ბა ნო­მი­ნა­ცი­ე­ბის შექ­მნა და მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა.

„სა­ქარ­თვე­ლო­ში პირ­ვე­ლად 2011 წელს ჩა­მო­ვე­დი ტუ­რის­ტუ­ლი ვი­ზი­ტით. მას შემ­დეგ სა­ქარ­თვე­ლო მუდ­მი­ვად ჩემს გო­ნე­ბა­ში იყო. ვხე­დავ­დი, რომ ტუ­რიზ­მი ქვე­ყა­ნა­ში ძა­ლი­ან სწრა­ფად ვი­თარ­დე­ბო­და და ბაზ­რის აქ­ტო­რე­ბის­თვის და­მა­ტე­ბი­თი მო­ტი­ვა­ცი­ის მი­ცე­მა იყო სა­ჭი­რო. ამ მო­ტი­ვა­ცი­ას კი მათ ჯილ­დო, გა­წე­უ­ლი შრო­მის და­ფა­სე­ბა აძ­ლევს. სა­მო­მავ­ლოდ, პრო­ექ­ტი აუ­ცი­ლებ­ლად გაგ­რძელ­დე­ბა. ჩვენ ყო­ველ­წლი­უ­რად ბაზ­რის ანა­ლი­ზის შე­დე­გად ვიკ­ვლევთ, სად არის კონ­კუ­რენ­ცია და შე­სა­ბა­მი­სად, ვად­გენთ ნო­მი­ნა­ცი­ებ­საც. აღ­ნიშ­ნუ­ლით კონ­კუ­რენ­ცი­ის ზრდა­საც ვუ­წყობთ ხელს. კონ­კუ­რენ­ცია კი სა­ბო­ლო­ოდ ხა­რისხს ზრდის. მო­მა­ვა­ლი წლის­თვის სა­მე­დი­ცი­ნო ტუ­რიზ­მის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ვა­პი­რებთ ნო­მი­ნა­ცი­ის და­მა­ტე­ბას,“ - გა­ნა­ცხა­და მა­რი­ნა ჩა­ი­კამ.

პრო­ექტს დიდი მხარ­და­ჭე­რა აქვს რო­გორც სა­ხელ­მწი­ფოს, ასე­ვე კერ­ძო სექ­ტო­რის მხრი­დან. პრო­ექ­ტის თა­ნა­ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რია სა­ქარ­თვე­ლოს ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­მი­ნის­ტროს ტუ­რიზ­მის ეროვ­ნუ­ლი ად­მი­ნის­ტრა­ცია.