კატეგორია

„ჰოთსეილი“ მომსახურების ხარისხს მუდმივად ზრდის

„ჰოთსეილი“ მომსახურების ხარისხს მუდმივად ზრდის

4346

მა­ღა­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის მქო­ნე კომ­პა­ნი­ე­ბი­სა და მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მიერ სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბის უკე­თე­სად გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბის შე­დე­გად, დღეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა უკე­თესს მომსახურებას იღებს.

მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­რო­ში მომ­ხმა­რებ­ლის ძალა უფრო და უფრო იზ­რდე­ბა. მა­ღა­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის მქო­ნე კომ­პა­ნი­ე­ბი­სა და მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მიერ სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბის უკე­თე­სად გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბის შე­დე­გია, რომ დღეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა უკე­თესს სერ­ვისს იღებს. ამ პრო­ცეს­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წვლი­ლი შე­აქვს ონ­ლა­ინ პლატფ­რო­მას hotsale.ge, რო­მელ­მაც უკა­ნას­კნელ პე­რი­ოდ­ში კონ­ცფე­ცია შე­იც­ვა­ლა. თუ გარ­კვე­უ­ლი პე­რი­ო­დის წინ „ჰოთ­სე­ი­ლი“ ბა­ზარ­ზე რო­გორც ფას­დაკ­ლე­ბე­ბის სა­ი­ტი პო­ზი­ცი­ო­ნი­რებ­და, დღეს კომ­პა­ნი­ის ძი­რი­თა­დი მი­სია და­ნა­ზო­გე­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბა და მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხის მუდ­მი­ვი გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბაა.

რო­გორც „ჰოთ­სე­ი­ლის“ მარ­კე­ტინ­გის სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლი მა­რი­ამ სო­სე­ლია გან­მარ­ტავს, ვე­ბპორ­ტა­ლის­საქ­მი­ა­ნო­ბისმთა­ვა­რი­მი­ზა­ნია, მომ­ხმა­რე­ბელ­მა მაქ­სი­მა­ლუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბა მი­ნი­მა­ლურ ფა­სად მი­ი­ღოს.მე­ო­რე მხრივ, ის გახ­და შუ­ა­მა­ვა­ლი და ხა­რის­ხის გა­რან­ტი მომ­ხმა­რე­ბელ­სა და კომ­პა­ნი­ებს შო­რის. მათ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ თი­თო­ე­უ­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბა, რო­მე­ლიც სა­იტ­ზე დევს, მომ­ხმა­რე­ბელ­მა სრულ­ყო­ფი­ლად მი­ი­ღოს.

hotsale.ge არა­ერთ კომ­პა­ნი­ას და­ეხ­მა­რა შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში. ერთ-ერთი მათ­გა­ნი კი სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნი „კატ­რი­ნია.“ სა­ლო­ნი 4 წლის წინ გა­იხ­სნა და მა­შინ­ვე და­ი­წყო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა „ჰოთ­სე­ილ­თან.“ რო­გორც სა­ლო­ნის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი აღ­ნიშ­ნავს, ამ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შე­დე­გად მას არა მხო­ლოდ მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა გა­ე­ზარ­და, არა­მედ მუდ­მი­ვად უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხიც.

„მე­ო­თხე წე­ლია ბა­ზარ­ზე ვართ და საკ­მა­ოდ ბევ­რი ერ­თგუ­ლი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი გვყავს. ამ ყვე­ლა­ფერ­ში კი „ჰოთ­სე­ი­ლის“ წვლი­ლი საკ­მა­ოდ დი­დია. პირ­ველ რიგ­ში მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მო­ზიდ­ვა­ში გვეხ­მა­რე­ბა. თუმ­ცა ეს ყვე­ლა­ფე­რი არაა. კომ­პა­ნია შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გავძლევს მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­გან შე­ფა­სე­ბა მი­ვი­ღოთ და მათი აზრი გა­ვი­გოთ. დღეს ამ ყვე­ლაფ­რის გა­რე­შე წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლია. მომ­ხმა­რებ­ლის­გან სრულ­ყო­ფი­ლი უკუ­კავ­ში­რის და­მო­უ­კი­დებ­ლად მი­ღე­ბა კიმ­ცი­რე ზო­მის კომ­პა­ნი­ებს გვი­ჭირს. სწო­რედ ამი­ტომ არის „ჰოთ­სე­ი­ლის“ როლი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ჩვენ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. კომ­პა­ნია კი­დევ ერთ მი­მარ­თუ­ლე­ბით გვეხ­მა­რე­ბა. „ჰოთ­სე­ი­ლის“ თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი ჩემ­თან ერ­თად ჩემს თა­ნამ­შრომ­ლებ­საც ხვდე­ბი­ან და მათ მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის სერ­ვი­სის მნიშ­ვნე­ლო­ბა­ზე ესა­უბ­რე­ბი­ან, უხ­სნი­ან თუ რა­შია მათი პრობ­ლე­მა და ურ­ჩე­ვენ, თუ რო­გორ უნდა გა­მო­ას­წო­რონ ის,“ - გან­მარ­ტავს „კატ­რი­ნის“ და­ფუძ­ნე­ბე­ლი.

სა­ლონ „კატ­რი­ნის“ მსგავ­სად, „ჰოთ­სე­ი­ლი“ კი­დევ არა­ერთ სა­ლონს და არამ­ხო­ლოდ სა­ლონს და­ეხ­მა­რა სერ­ვი­სის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­სა და დახ­ვე­წა­ში. „ჰოთ­სე­ი­ლი“ პარტნი­ო­რებს, ფაქ­ტობ­რი­ვად, მის­ტი­უ­რი მყიდ­ვე­ლის მომ­სა­ხუ­რე­ბას სრუ­ლი­ად უფა­სოდ სთა­ვა­ზობს.

„დღეს ყვე­ლამ იცის, თუ რამ­ხე­ლა სარ­გე­ბე­ლი შე­უძ­ლია კომ­პა­ნი­ას მომ­ხმა­რებ­ლის გულ­წრფელ­მა რჩე­ვამ მო­უ­ტა­ნოს. „ჰოთ­სე­ი­ლის“ მომ­ხმა­რებ­ლებ­ზე ზრუნ­ვის სამ­სა­ხუ­რი მუდ­მივ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ა­შია ჩვენს მომ­ხმა­რე­ბელ­თან იმის­თვის, რომ მათ რე­ა­ლუ­რად და­ზო­გონ თან­ხე­ბი. და­ზოგ­ვა ნიშ­ნავს, რომ მათ ნაკ­ლე­ბი თან­ხის გა­დახ­დით უნდა მი­ი­ღონ სრუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის მომ­სა­ხუ­რე­ბა და პრო­დუქ­ტი. ჩვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბის კონ­ცეფ­ცი­ის ცვლი­ლე­ბე­ბის შემ­დეგ „ჰოთ­სე­ი­ლის“ ძი­რი­თა­დი მი­სია და­ნა­ზო­გე­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბა და მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხის მუდ­მი­ვი გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა გახ­და. სწო­რედ ამ ცვლი­ლამ შეც­ვა­ლა ის ძი­რი­თა­დი ბიზ­ნეს პრო­ცე­სე­ბიც, რო­მე­ლიც კომ­პა­ნი­ა­ში მი­დის. მა­გა­ლი­თის­თვის, მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე ზრუნ­ვის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლად ჩვე­ნი მომ­ხმა­რებ­ლებ­ზე ზრუნ­ვის სამ­სა­ხუ­რი თით­ქმის 30%-თან რე­კავს და ეკი­თხე­ბა, რამ­დე­ნად კმა­ყო­ფი­ლია პარტნი­ო­რე­ბის­გან მი­ღე­ბუ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბით. მე­ო­რე მხრივ, ვებგ­ვერ­დზე ჩარ­თუ­ლია რე­ი­ტინ­გე­ბის სის­ტე­მა და უმ­ცი­რე­სი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­შიც ხდე­ბა რე­ა­გი­რე­ბა,“ - გან­მარ­ტავს მა­რი­ამ სო­სე­ლია.

მომ­სა­ხუ­რე­ბის კი­დევ უფრო და­სახ­ვე­წად „ჰოთ­სე­ი­ლის­თვის“ თი­თო­ე­უ­ლი მომ­ხმა­რებ­ლის გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა და შე­ფა­სე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.კომ­პა­ნია კი კი­დევ ერთხელ შე­ახ­სე­ნებს მომ­ხმა­რე­ბელს, რომ და­ზოგ­ვა მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ან პრო­დუქ­ცი­ის ნაკ­ლებ ფას­ში მი­ღე­ბას ნიშ­ნავს და დღეს სა­იტ­ზე სწო­რედ ასე­თი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი დევს.