კატეგორია

Hotsale.ge-ზე განთავსებულ 400-ზე მეტ სასტუმროში ერთ კვირაში 2000 ჯავშანი გაიყიდა

Hotsale.ge-ზე განთავსებულ 400-ზე მეტ სასტუმროში ერთ კვირაში 2000 ჯავშანი გაიყიდა

12596

დას­ვე­ნე­ბის სე­ზო­ნი მალე აქ­ტი­ურ ფა­ზა­ში შევა, დამ­სვე­ნე­ბელ­თა დიდი ნა­წი­ლი კი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბულ კუ­რორ­ტებს შე­არ­ჩევს.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, წელს სად შე­იძ­ლე­ბა ხა­რის­ხი­ა­ნად დას­ვე­ნე­ბა და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და­ნა­ზო­გე­ბის გა­კე­თე­ბა. რო­მე­ლი სას­ტუმ­რო­ე­ბია ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი და რო­გო­რია მათი ფა­სე­ბი? ამის შე­სა­ხებ Hotsale.ge-ს დი­რექ­ტორს თა­თუ­ლი ზა­კა­ლაშ­ვილს ვე­სა­უბ­რეთ:

რო­გო­რია ტუ­რის­ტუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბა Hotsale.ge-ზე?

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლას­თვის კარ­გად არის ცნო­ბი­ლი, რომ თუ გვსურს ხა­რის­ხი­ა­ნი დას­ვე­ნე­ბა და მნიშ­ვე­ლო­ვა­ნი და­ნა­ზო­გის გა­კე­თე­ბა ჩვენ ვებ გვერდს Hotsale.ge-ს უნდა ეს­ტუმ­როთ. თუმ­ცა წლე­ვან­დე­ლი სე­ზო­ნი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლია, რო­გორც შე­თა­ვა­ზე­ბის, ვებ გვერ­დზე 400-ზე მეტი გან­თავ­სე­ბის ობი­ექ­ტია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, ასე­ვე მომ­ხმა­რებ­ლის აქ­ტი­ვო­ბის მხრივ, მხო­ლოდ ბოლო შვიდ დღე­ში 2000 ჯავ­შა­ნი გა­ი­ყი­და.

რა თქმა უნდა მომ­ხმა­რებ­ლის ასე­თი აქ­ტი­ვო­ბა შე­თა­ვა­ზე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვნე­ბი­თაც არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, Hotsale.ge-ზე თქვენ 50-ზე მეტ პრე­მიუმ კლა­სის, 80-ზე მეტ ზღვის­პი­რა, 25-ზე მეტ კა­ხე­თის, 40-ზე მეტ ბა­კუ­რი­ა­ნის, 25-ზე მეტ სხვა მთის რე­გი­ო­ნე­ბის სას­ტუმ­როს სა­უ­კე­თე­სო შე­თა­ვა­ზე­ბის შერ­ჩე­ვა და და­ჯავ­შნა შე­გიძ­ლი­ათ.

რო­მელ სას­ტუმ­რო­ებს ანი­ჭებს Hotsale.ge-ს მომ­ხა­რე­ბე­ლი უპი­რა­ტე­სო­ბას?

ვებ გვერ­დი­დან ბოლო დღე­ებ­ში გა­ყი­დუ­ლი ჯავ­შნე­ბის მი­ხედ­ვით ჩემ­პი­ო­ნე­ბს და­გი­სა­ხე­ლებთ: ჩვენი ტრა­დი­ცი­უ­ლი პარტნი­ო­რი Castelo Mare ამ სას­ტუმ­როს 478 ჯავ­შა­ნი შე­ი­ძი­­ნა ჩვენ­მა მომ­ხმა­რე­ბელ­მა, ჩემ­პი­ონს ოდ­ნავ ჩა­მორ­ჩე­ბა ჩვე­ნი წლევან­დე­ლი აღ­მო­ჩე­ნა Kolkhida Resort Spa, რომ­ლის 467 ჯავ­შ­ნით ისარ­გებ­ლებს ჩვე­ნი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი. ასე­ვე, პო­პუ­ლა­რუ­ლია კომ­პა­ნი­ა Euphoria-ს აპარ­ტა­მენ­ტე­ბი. ამ კომ­პა­ნი­ას რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში 289 გა­ყიდ­ვა აქვს. სას­ტუმ­რო „ბლექ სი რი­ვი­ე­რას“ - 115 ჯავ­შა­ნი ასე­ვე აღ­ნიშ­ვნის ღირ­სია.

აქ­ტი­უ­რია კა­ხე­თის რე­გი­ო­ნი. სას­ტუმ­რო “ღვი­ნის მა­რა­ნის” და სას­ტუ­მრო “ტყუ­პე­ბის საღ­ვი­ნე სახ­ლის”, შე­სა­ბა­მი­სად 101 და 132 ჯავ­შა­ნი შე­ი­ძი­ნა ჩვენ­მა მომ­ხმა­რე­ბელ­მა.

ჯავ­შნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა სა­ა­მა­ყოდ დიდი გაქვთ, რამ­დე­ნად არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ეს თქვენ კონ­ცეფ­ცი­ას­თან?

ჩვენ კომ­პა­ნი­ას ძა­ლი­ან კარ­გი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა აქვს, ჩვე­ნი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბაა ქვე­ყა­ნა­ში და­ნა­ზო­გე­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბა. ყო­ველ­დღი­უ­რი ენით, რომ მო­გახ­სე­ნოთ ჩვენ ვებ გვერ­დზე სა­უ­კე­თე­სო პრო­დუქ­ტი და მომ­სა­ხუ­რე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ სა­ბაზ­რო­ზე მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად და­ბალ ფა­სად, ხოლო ფა­სებს შო­რის გან­სხვა­ვე­ბა ჩვე­ნი პარტნი­ო­რი კომ­პა­ნი­ე­ბის მიერ არის და­ფი­ნა­სე­ბუ­ლი, რო­გორც მარ­კე­ტინ­გუ­ლი ხარ­ჯი. სწო­რედ ეს უნი­კა­ლუ­რი კონ­ცეფ­ცია გვაძ­ლევს შე­საძ­ლე­ებ­ლო­ბას ჩვენს მომ­ხმა­რებლს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და­ნა­ზო­გი გა­ვა­კე­თე­ბი­ნოთ.

სა­ა­მა­ყო ჯავ­შნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, ჩვე­ნი მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის და ძა­ლი­ან მიმ­ზიდ­ვე­ლი ფა­სე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბის შე­დე­გია. ჩვენ­თან და­ახ­ლო­ე­ბით, 50%-იანი და­ნა­ზო­გის გა­კე­თე­ბაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი ხუთ­ვარ­სკვლა­ვი­ან და ოთხვარ­სკვლა­ვი­ან სას­ტუმ­რო­ებ­ზე. ზო­გა­დად, კი და­ნა­ზო­გე­ბი 40%-დან იწყე­ბა. მა­გა­ლი­თად, 5-ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნი სას­ტუმ­რო­ე­ბის ფა­სე­ბი ჩვენს ვებ-გვერ­დზე მერ­ყე­ობს 120 ლა­რი­დან 180 ლა­რამ­დე; 4-ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნე­ბის ფასი-80-დან 120 ლა­რის ჩათ­ვლით. რაც შე­ხე­ბა აპარ­ტა­მენ­ტებს აქ ფა­სე­ბი კი­დევ უფრო ხელ­მი­საწ­ვდო­მია და 20-დან 80-ლა­რამ­დე.

რო­გო­რია მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის უკუ­კავ­ში­რი თქვე­ნი სერ­ვი­სის მი­მართ? რო­გორ ზო­მავთ მას?

რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წა­დია, შევ­ქმე­ნით მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე ზრუნ­ვის სამ­სა­ხუ­რი, რო­მე­ლიც მუდ­მი­ვად აწარ­მო­ებს კვლე­ვებს. კვლე­ვებს ონ­ლაინ და სა­ტე­ლე­ფო­ნო გა­მო­კი­თხვე­ბის­ მეშ­ვე­ო­ბით ვახ­დენთ.

მხო­ლოდ სა­ტე­ლე­ფო­ნო არ­ხის მეშ­ვე­ო­ბით 1000 მომ­ხმა­რებ­ლის­გან ვი­ღებ­თ უ­კუ­კავ­შირს ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლად, რაც თვე­ში 4 000 გა­მო­დის. ამის შემ­დეგ კომ­პა­ნი­ას­თან კონ­სულ­ტა­ცი­ას გავ­დი­ვართ და თუ სა­ჭი­როა, ვაძ­ლევთ რე­კო­მენ­და­ცი­ებს. ჩვენს ვებ-გვერ­დზე და­ბა­ლი ხა­რის­ხის მომ­სა­ხუ­რე­ბის მქო­ნე კომ­პა­ნი­ას ვერ ნა­ხავთ, რად­გან თუ მი­ცე­მუ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი არ გა­მოს­წორ­და, ჩვენ მას­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას ვწყვეტთ. აქვე უნდა აღ­ვნიშ­ნო, რომ ბოლო ორი წე­ლი­წა­დია, ყვე­ლა კომ­პა­ნი­ას­თან და მომ­ხმა­რე­ბელ­თან ვა­ტა­რებთ გა­მო­კი­თხვას და უარ­ყო­ფი­თი შე­დე­გე­ბი პრაკტიკულად აღარ გვაქვს.

სას­ტუმ­როს შერ­ჩე­ვი­სას მომ­ხმა­რე­ბელ­მა რას უნდა მი­აქ­ცი­ოს ყუ­რა­დღე­ბა? რა რე­კო­მენ­და­ცი­ებს მის­ცემთ მას?

ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ამ ობი­ექ­ტის შე­ფა­სე­ბე­ბის წა­კი­თხვა. ასე­ვე მარ­ტი­ვად შე­უძ­ლი­ათ, დარ­ე­კონ ჰოთ­სე­ი­ლის ცხელ ხაზ­ზე და მი­ი­ღონ კონ­სულ­ტა­ცია ყო­ველ­გვა­რი მი­კერ­ძო­ე­ბის გა­რე­შე და გა­მო­კი­თხვის შე­დე­გე­ბის მი­ხედ­ვით ჩვენ­მა წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა სა­უ­კე­თე­სო ვა­რი­ან­ტი შე­არ­ჩე­ვი­ნოს.

#ჯერ­ჰოთ­სე­ილ­ზე­ნა­ხე

#და­ზო­გვა­ჭკვი­ა­ნუ­რია