კატეგორია

Hotsale.ge-სა და Pro-Service-ის პარტნიორობით ქართული ბაზრისთვის ინოვაციური  სიახლეები დაინერგა

Hotsale.ge-სა და Pro-Service-ის პარტნიორობით ქართული ბაზრისთვის ინოვაციური სიახლეები დაინერგა

4355

კომ­პა­ნი­ე­ბი - Hotsale.ge და Pro-Service გრძელ­ვა­დი­ა­ნი პარტნი­ო­რე­ბი გახ­დნენ. თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა Hotsale.ge-ის უკვე არ­სე­ბუ­ლი ვებ-გვერ­დის დე­ვე­ლოპ­მენ­ტსა და სას­ტუმ­რო­ე­ბის მარ­თვის სის­ტე­მის სრულ­ყო­ფას გუ­ლის­ხმობს.

უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, Hotsale.ge აქ­ტი­ურ რე­ჟიმ­ში გა­აგ­რძე­ლებს მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის სერ­ვი­სის გა­მარ­ტი­ვე­ბა­ზე მუ­შა­ო­ბას. მას მალე და­ე­მა­ტე­ბა უფრო დახ­ვე­წი­ლი სას­ტუმ­როს ნომ­რის და­ჯავ­შნის სის­ტე­მაც, რაც დას­ვე­ნე­ბის მსურ­ვე­ლებს მეტ კომ­ფორ­ტს შე­უქ­მნის. მომ­ხმა­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბა, ერ­თდრო­უ­ლად და­ჯავ­შნოს სას­ტუმ­რო და ამავდრო­უ­ლად, გა­ა­კე­თოს და­ნა­ზო­გი.

ასე­ვე, სას­ტუმ­რო­ე­ბის მარ­თვის სის­ტე­მა რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფუნ­ქცი­ო­ნა­ლით გა­ა­მარ­ტი­ვებს მიკ­რო და მაკ­რო მე­ნე­ჯმენტს. გარ­და ჯავ­შნე­ბი­სა, მისი მეშ­ვე­ო­ბით გა­კეთ­დე­ბა ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რი­ცხვის სის­ტე­მა, სტა­ტის­ტი­კის წარ­მო­ე­ბა, ჩვე­ნე­ბა და ანა­ლი­ზი, დრო­ი­სა და თა­რი­ღე­ბის მი­ხედ­ვით თა­ნამ­შრო­მელ­თა და­ვა­ლე­ბე­ბის გა­წე­რა და შე­ტყო­ბი­ნე­ბის სა­ხით იქამ­დე ჩვე­ნე­ბა, სა­ნამ არ შეს­რულ­დე­ბა. სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, ახა­ლი პრო­ექ­ტი რო­გორც სას­ტუმ­რო­ე­ბის მე­ნე­ჯმენ­ტის­თვის, ისე დამ­სვე­ნებ­ლის­თვის და­მა­ტე­ბი­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მი­ცე­მა­ზეა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი.

 

Pro-Service-ის მომ­ხმა­რე­ბელ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის მე­ნე­ჯე­რი ლე­ვან ნატ­როშ­ვი­ლი აღ­ნიშ­ნავს, რომ Hotsale.ge-ის­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა კომ­პა­ნი­ის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბაა, რად­გან იმუ­შა­ვეს მას­შა­ბურ პრო­ექ­ტზე, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლი ბაზ­რის­თვის სი­ახ­ლეს წარ­მო­ად­გენს. მი­სი­ვე თქმით, ორი­ვე პარტნი­ო­რის­თვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის და­მა­ტე­ბი­თი კომ­ფორ­ტის შექ­მნა და მო­ხა­რუ­ლე­ბი არი­ან, რომ Hotsale.ge-სთან ერ­თად, ამის გა­კე­თე­ბა შეძ­ლეს.

„ჩვენ­თვის Hotsale.ge-ზე თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა პრეს­ტი­ჟის სა­კი­თხიც არის, რად­გან საქ­მე გვაქვს დიდ კომ­პა­ნი­ას­თან, რო­მელ­საც ყო­ველ­დღი­უ­რად ათა­სო­ბით მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ჰყავს. მათი კომ­ფორ­ტის შექ­მნა­ში კი უკვე Pro-Service-იც იღებს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას.

Hotsale.ge-ზე სას­ტუმ­რო­ე­ბის და­ჯავ­შნის სის­ტე­მის სრულ­ყო­ფა­ზე მუ­შა­ო­ბა თით­ქმის დას­რულ­და. ლე­ვან ნატ­როშ­ვი­ლის თქმით, ორი კომ­პა­ნი­ის აქ­ტი­უ­რი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შე­დე­გია, რომ მალე მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ერთ ღი­ლაკ­ზე თი­თის და­ჭე­რით შეძ­ლებს რო­გორც და­ნა­ზო­გის, ისე სას­ტუმ­როს ჯავ­შნის შე­ძე­ნას და ამის­თვის და­მა­ტე­ბი­თი დრო­ის და­ხარ­ჯვა არ დას­ჭირ­დე­ბა.

„Hotsale.ge არის პირ­ვე­ლი, ვინც ასეთ პრო­ექ­ტზე და­ი­წყო მუ­შა­ო­ბა და მო­ხა­რუ­ლე­ბი ვართ, რომ ეს ჩვე­ნი პარტნი­ო­რო­ბით შედ­გა. შე­იქ­მნა სას­ტუმ­როს მარ­თვის სრულ­ყო­ფი­ლი სის­ტე­მა, რო­მელ­საც მოჰ­ყვე­ბა ჯავ­შნის სის­ტე­მაც. ეს არის ორი კომ­პა­ნი­ის ერ­თობ­ლი­ვი შე­თა­ვა­ზე­ბა მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის, რო­მელ­თაც ვფიქ­რობ, ამ­გვა­რი კომ­ფორ­ტის შექ­მნა სჭირ­დე­ბო­დათ. მომ­ხმა­რებ­ლებს და­ნა­ზო­გის შე­ძე­ნის შემ­დეგ, ნომ­რის და­სა­ჯავ­შნად სას­ტუმ­რო­ში უწევ­დათ და­რეკ­ვა და დე­ტა­ლე­ბის და­ზუს­ტე­ბა, ვებ-გვერ­დზე ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი ჯავ­შნის სის­ტე­მა კი სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს, თა­ვად და­ათ­ვა­ლი­ე­როს, რო­მე­ლი ნომ­რე­ბი დრო­ის რა მო­ნაკ­ვეთ­შია თა­ვი­სუ­ფა­ლი და მარ­ტი­ვად და სწრა­ფად გა­ა­კე­თოს შე­ნა­ძე­ნი. ჩვე­ნი პრო­ექ­ტი“, - აღ­ნიშ­ნავს ლე­ვან ნატ­როშ­ვი­ლი.

Hotsale.ge-ის ოპე­რი­რე­ბის 9-წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვს და ხელს უწყობს და­ნა­ზო­გე­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბას. Pro-Service კი - უკვე მე-20 წე­ლია, ვებ-დი­ზა­ი­ნის, ჰოს­ტინ­გი­სა და კო­ლო­კა­ცი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით სხვა­დას­ხვა ბიზ­ნესს უწევს მომ­სა­ხუ­რე­ბას. ორი­ვე კომ­პა­ნი­ის მი­ზა­ნია, მომ­სა­ხუ­რე­ბა უფრო სწრა­ფი, მოქ­ნი­ლი და კომ­ფორ­ტუ­ლი და გა­ხა­დოს.