გადმოწერე ჰოთსეილის აპლიკაცია და აღმოაჩინე დამატებითი დანაზოგი საყვარელ პროდუქტებზე

PLAY STORE

Android App

APP STORE

Ios App

ყოველდღიური დამატებითი დანაზოგი მხოლოდ აპლიკაციაში

ჩამოტვირთვა

ექსკლუზიურად მხოლოდ "ჰოთსეილზე“ "ევრო პარკი“ დღეიდან ბრუნდება

ექსკლუზიურად მხოლოდ "ჰოთსეილზე“ "ევრო პარკი“ დღეიდან ბრუნდება

8594

ხან­გრძლი­ვი კა­რან­ტი­ნი­სა და შე­ზღუდ­ვე­ბის შემ­დეგ ვი­საც დე­და­ქა­ლაქ­ში გან­ტვირ­თვა და აუზ­ზე დას­ვე­ნე­ბა მო­ე­ნატ­რა, მათ­თვის ექ­სკლუ­ზი­უ­რად მხო­ლოდ "ჰოთ­სე­ილ­ზე“ დაბ­რუნ­და "ევრო პარ­კი“, რო­მე­ლიც სტუმ­რებს 15 ივ­ლი­სი­დან მი­ი­ღებს.

 

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის ეტა­პობ­რი­ვად მოხ­სნი­სას ცხოვ­რე­ბის ჩვე­ულ რე­ჟიმ­ში ნა­წი­ლობ­რივ ჩავ­დე­ქით, სა­ზა­ფხუ­ლო სე­ზო­ნის ნა­ხე­ვა­რი თით­ქმის გან­ტვირ­თვი­სა და დას­ვე­ნე­ბის გა­რე­შე გა­ვა­ტა­რეთ, რად­გან აუ­ზე­ბი და სხვა გა­სარ­თო­ბი სივ­რცე­ე­ბი არ ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებ­და.

გა­სულ წელს, ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი აუ­ზებ­ზე დროს ბავ­შვებ­თან ერ­თად ატა­რებ­და და შვე­ბუ­ლე­ბის მო­ლო­დინ­ში მათ არ­და­დე­გებს სა­ხა­ლი­სოს და სა­სი­ა­მოვ­ნოს ხდი­და. ბავ­შვებ­საც, კუ­რორტზე და­სას­ვე­ნებ­ლად წას­ვლამ­დე, დე­და­ქა­ლაქ­ში არ­და­გე­გე­ბის ნა­წი­ლის სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ტა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ, რისი ფუ­ფუ­ნე­ბაც წელს, 15 ივ­ლი­სამ­დე არ მოგ­ვე­ცა.

დე­და­ქა­ლაქ­ში ტემ­პე­რა­ტუ­რა სულ უფრო იმა­ტებს და მათ, ვინც ჯერ­ჯე­რო­ბით, კუ­რორ­ტებ­ზე დას­ვე­ნე­ბას ვერ ახერ­ხე­ბენ, „ჰოთ­სე­ი­ლი­სა“ და ევრო პარ­კის“ მეშ­ვე­ო­ბით ეძ­ლე­ვათ სა­შუ­ა­ლე­ბა, 34%-იანი და­ნა­ზო­გით სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ა­ტა­რონ ზა­ფხუ­ლის ცხე­ლი დღე­ე­ბი, გაგ­რილ­დნენ აუზ­ზე, მი­ი­ღონ ნამ­ზე­უ­რი, მი­ირ­თვან ცივი სას­მე­ლე­ბი და და­ის­ვე­ნონ პარ­კის სხვა­დას­ხვა სივ­რცე­ში.

„ევრო პარ­კი“ COVID-19-თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა რე­გუ­ლა­ცი­ის გათ­ვა­ლი­სიწ­ნე­ბით გა­იხ­სნა. აქ მკაც­რად იქ­ნე­ბა და­ცუ­ლი შეზ­ლონ­გებს შო­რის დის­ტან­ცია, ჩა­ტარ­დე­ბა თერ­მოსკრი­ნინ­გი და ად­მი­ნის­ტრა­ცია გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებს ყვე­ლა იმ მო­თხოვ­ნას, რაც ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად არის სა­ჭი­რო. შე­სა­ბა­მი­სად, „ჰოთ­სე­ი­ლი­სა“ და „ევრო პარ­კის“ მეშ­ვე­ო­ბით, უკვე შეგ­ვიძ­ლია, მშვი­დად გავ­ხა­დოთ ზა­ფხუ­ლი უფრო მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი და ხა­ლი­სი­ა­ნი და ჩვენს ბავ­შვებ­საც, არ­და­დე­გე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­სი­ა­მოვ­ნო გან­წყო­ბა შე­ვუქ­მნათ.