კატეგორია

Hotsale.ge-მ HR Hub-ის ორგანიზებით გამართული ფესტივალის სტუმრებს საჩუქრები გადასცა

Hotsale.ge-მ HR Hub-ის ორგანიზებით გამართული ფესტივალის სტუმრებს საჩუქრები გადასცა

2540

6 მა­ისს HR Hub-ის ორ­გა­ნი­ზე­ბით ვა­კის პარკში მას­შტა­ბუ­რი კა­რი­ე­რუ­ლი ფეს­ტი­ვა­ლი გა­ი­მარ­თა, სა­დაც აქ­ტი­უ­რი ვა­კან­სი­ით 70-მდე კომ­პა­ნია იყო წარ­მოდ­გე­ნი­ლი

ღო­ნის­ძი­ე­ბის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი იყო სამ­სა­ხუ­რის მა­ძი­ებ­ლე­ბის და­კავ­ში­რე­ბა დამ­საქ­მებ­ლებ­თან, მათ­თვის სხვა­დას­ხვა ვა­კან­სი­ის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­წო­დე­ბა და და­საქ­მე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა. ად­გილ­ზე მო­წყო­ბი­ლი იყო კა­რი­ე­რის კუ­თხე, სა­დაც სხვა­დას­ხვა სფე­როს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებ­მა სხვა­დას­ხვა თე­მა­ზე ისა­უბ­რეს და კა­რი­ე­რუ­ლი ფეს­ტი­ვა­ლის სტუმ­რებს გა­მოც­დი­ლე­ბა გა­უ­ზი­ა­რეს. სტუმ­რებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ჰქონ­დათ, და­ეს­ვათ მათ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო კი­თხვე­ბი და ად­გილ­ზე­ვე ეპო­ვათ მათ­თვის მი­სა­ღე­ბი სამ­სა­ხუ­რი.

Hotsale.ge-ის HR Hub-თან მრა­ვალ­წლი­ა­ნი მე­გობ­რო­ბა აკავ­ში­რებს და ამ­გვარ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში ყო­ველ­თვის აქ­ტი­უ­რად ერ­თვე­ბა. კომ­პა­ნი­ამ და­საქ­მე­ბის ფეს­ტი­ვა­ლის მო­ნა­წი­ლე­ებს სა­ჩუქ­რე­ბი გა­დას­ცა და და­საქ­მე­ბის ბა­ზარ­ზე თა­ვი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა გა­უ­ზი­ა­რა.

 

Hotsale.ge-ის ბრენ­დის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლის ლანა ცხა­და­ძის თქმით, კომ­პა­ნი­ის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია თა­ვი­სი პარტნი­ო­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რა და პრო­ფე­სი­ო­ნალ­თა წა­ხა­ლი­სე­ბა:

„მო­ხა­რუ­ლე­ბი ვართ, რომ ამ მხი­ა­რუ­ლი და ამავდრო­უ­ლად საქ­მი­ა­ნი ღო­ნის­ძი­ე­ბის პარტნი­ო­რე­ბი ვართ. ჩვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სხვა­დას­ხვა სფე­როს პრო­ფე­სი­ო­ნალ­თა მხარ­და­ჭე­რა და მათი წა­ხა­ლი­სე­ბა“, - აღ­ნიშ­ნა ლანა ცხა­და­ძემ.

სტუმ­რებს მი­მარ­თა, სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბა გა­უ­ზი­ა­რა და რო­გორც ყო­ველ­თვის, სტუმ­რებს სა­ჩუქ­რე­ბი გა­დას­ცა.

ფეს­ტი­ვალ­ზე ასე­ვე გა­თა­მაშ­და „ბალ­ნე­ო­ლო­გი­უ­რი კუ­რორ­ტი თბი­ლი­სი-სპა • TBILISI SPA“-ს სა­სა­ჩუქ­რე ვა­უ­ჩე­რე­ბი. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ თბი­ლი­სის ბალ­ნე­ო­ლო­გი­უ­რი კუ­რორ­ტი მა­ღა­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა და ყო­ველ­თვის აქ­ტი­უ­რად უერ­თდე­ბა მსგავს ღო­ნის­ძი­ე­ბებს.

და­ნა­ზო­გე­ბის ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი პლატ­ფორ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, Hotsale.ge კი კვლავ აქ­ტი­უ­რად გა­აგ­რძე­ლებს პარტნი­ო­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რა­სა და პრო­ფე­სი­ო­ნალ­თა და­საქ­მე­ბის ხელ­შე­წყო­ბას.