კატეგორია

23%-მდე დამატებითი დანაზოგი Mastercard-ისა და  Hotsale.ge-ის ერთგული მომხმარებლებისთვის

23%-მდე დამატებითი დანაზოგი Mastercard-ისა და Hotsale.ge-ის ერთგული მომხმარებლებისთვის

2361

Hotsale.ge-სა და Mastercard-ის პარტნი­ო­რო­ბის ფარ­გლებ­ში, 18 ნო­ემ­ბრი­დან ერ­თგულ მომ­ხმა­რებ­ლებს კი­დევ უფრო დიდი და­ნა­ზო­გის მი­ღე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ. 

კონ­კრე­ტუ­ლად კი კვე­ბის, გარ­თო­ბის, ბავ­შვე­ბის, სი­ლა­მა­ზის კა­ტე­გო­რი­ებ­ში უკვე წარ­მოდ­გე­ნილ შე­თა­ვა­ზე­ბას­თან ერ­თად, Mastercard-ით გა­დახ­დი­სას მომ­ხმა­რე­ბე­ლი და­მა­ტე­ბით კი­დევ 15-% იანი და­ნა­ზო­გით ისარ­გებ­ლებს.

 

 

ასე­ვე აქ­ცია ვრცელ­დე­ბა სა­ა­ხალ­წლო კა­ტე­გო­რი­ა­ში წარ­მოდ­გე­ნილ პრო­დუქ­ცი­ა­ზეც, მათ შო­რის სხვა­დას­ხვა ბრენ­დის ნაძ­ვის ხე­ებ­ზე. 

მა­გა­ლი­თის­თვის, თუ ნაძ­ვის ხის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა იქ­ნე­ბა 50-დან 590 ლა­რამ­დე, მა­შინ მას 23% და­აკ­ლდე­ბა, 600-დან 1000 ლა­რამ­დე ღი­რე­ბუ­ლე­ბის

შემ­თხვე­ვა­ში - 15%, ხოლო 1001-დან 1500 ლა­რამ­დე ფა­სის ფარ­გლებ­ში - 10%. Hotsale.ge-ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლია უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის სა­ა­ხალ­წლო პრო­დუქ­ცია, რო­მე­ლიც თქვენს სახ­ლსა თუ ოფის­ში სა­ა­ხალ­წლო გან­წყო­ბას კი­დევ უფრო აა­მაღ­ლებს.

 

 

 

Hotsale.ge და Mastercard-ი მომ­ხმა­რებ­ლებს პე­რი­ო­დუ­ლად სთა­ვა­ზო­ბენ სხვა­დას­ხვა აქ­ცი­ას და ერ­თგუ­ლი მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის აღ­ნიშ­ნულ ტენ­დენ­ცი­ას სა­მო­მავ­ლო­დაც გა­აგ­რძე­ლე­ბენ.

 

Hotsale.ge პა­ლიტ­რა ჰოლ­დინ­გის შვი­ლო­ბი­ლი კომ­პა­ნი­აა, რო­მე­ლიც 2011 წელს და­არ­სდა. ელექტრო­ნუ­ლი კო­მერ­ცი­ის სფე­რო­ში ის ლი­დე­რი კომ­პა­ნი­აა.

Hotsale.ge მომ­ხმა­რე­ბელს სთა­ვა­ზობს მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი მომ­სა­ხუ­რე­ბის და პრო­დუქ­ცი­ის მას­შტა­ბუ­რი და­ნა­ზო­გით შე­ძე­ნას, იქ­ნე­ბა ეს სას­ტუმ­რო­ე­ბი, რეს­ტორ­ნე­ბი და კა­ფე­ე­ბი,

ეს­თე­ტი­კის ცენ­ტრე­ბი და სა­ლო­ნე­ბი, ბავ­შვთა გა­სარ­თო­ბი ცენ­ტრე­ბი, აუ­ზე­ბი და სხვა.

 

Hotsale.ge კომ­პა­ნი­ებს ათა­სო­ბით მომ­ხმა­რე­ბელ­თან აკავ­ში­რებს და მათ ეფექ­ტურ და გა­ზომ­ვად სა­რეკ­ლა­მო მომ­სა­ხუ­რე­ბას, ცნო­ბა­დო­ბის გაზ­რდა­სა და ლო­ი­ა­ლუ­რი მომ­ხმა­რებ­ლის შე­ძე­ნა-შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას სთა­ვა­ზობს.