კატეგორია

„hotsale.ge-ზე“ ევროპარკმა ერთ დღეში რეკორდული რაოდენობის - 800  ბილეთი გაყიდა

„hotsale.ge-ზე“ ევროპარკმა ერთ დღეში რეკორდული რაოდენობის - 800 ბილეთი გაყიდა

10307

სულ რამ­დე­ნი­მე დღეა, რაც „ევრო პარ­კი“ექ­სკლუ­ზი­უ­რად „hotsale.ge-ზე“ გა­მოჩ­ნდა, თუმ­ცა ამ მცი­რე დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, უკვე 1200-ზე მეტი შე­თა­ვა­ზე­ბა გა­ყი­და. Hotsale.ge-ზე გან­მარ­ტა­ვენ რომ მხო­ლოდ ერთ დღე­ში მომ­ხმა­რებ­ლებ­მა 800 ბი­ლე­თი შე­ი­ძი­ნეს, რაც რე­კორ­დუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბაა.

„ევრო პარ­კის“ მი­მართ ასე­თი მა­ღა­ლი მო­თხოვ­ნა და ბი­ლე­თე­ბის რე­კორ­დუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით გა­ყიდ­ვა, მისი სერ­ვი­სე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბამ გა­ნა­პი­რო­ბა აქ მო­წყო­ბი­ლია რამ­დე­ნი­მე აუზი, ღია ბარი და ბავ­შვთა გა­სარ­თო­ბი სივ­რცე, რაც ვი­ზი­ტორ­თათ­ვის კომ­ფორ­ტს ქმნის. აუ­ზე­ბის ნა­წი­ლი მთავ­რო­ბის მიერ და­წე­სე­ბუ­ლი შე­ზღუდ­ვე­ბის გამო ჯერ კი­დევ არ ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს და სა­ნამ ყვე­ლა მო­თხოვ­ნას არ და­აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ, ვი­ზი­ტო­რე­ბის მი­ღე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ ექ­ნე­ბათ. ამას­თან, გა­რუ­ჯვი­სა და დას­ვე­ნე­ბის მსურ­ვე­ლე­ბი ეძე­ბენ ისეთ ად­გილს, სა­დაც თავს უსაფრ­თხოდ იგ­რძნო­ბენ.

„ევრო პარ­კი“ კი და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრი­სა და მთავ­რო­ბის მიერ შე­მუ­შა­ვე­ბულ ყვე­ლა რე­გუ­ლა­ცი­ას აკ­მა­ყო­ფი­ლებს და ვი­ზი­ტო­რებს ხა­რის­ხი­ან სერ­ვისს სთა­ვა­ზობს.

 

„ევრო პარ­კის“ ბილეთი „hotsale.ge-ზე“ 38% და 34%-იანი და­ნა­ზო­გე­ბით არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, რაც მას კი­დევ უფრო მო­თხოვ­ნადს ხდის. დღეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლამ იცის რომ თუ აკ­ვა­პარ­კის ან აუ­ზის აბო­ნი­მენ­ტი გვინ­და ჯერ „hotsale.ge-ზე “უნდა ვნა­ხოთ. კომ­პა­ნი­ა­ში მო­თხოვ­ნის კი­დევ უფრო ზრდას ელო­დე­ბი­ან, რად­გან დას­ვე­ნე­ბის სე­ზო­ნი აქ­ტი­ურ ფა­ზა­ში შე­დის და ისი­ნი, ვინც დე­და­ქა­ლა­ქი­დან გას­ვლას ვერ ახერ­ხე­ბენ, სწო­რედ ამ­გვა­რი ად­გი­ლე­ბის ხში­რი სტუმ­რე­ბი არი­ან.

#ჯერ­ჰოთ­სე­ილ­ზე­ნა­ხე

#და­ზოგ­ვა­ჭკვი­ა­ნუ­რია