კატეგორია

სიახლე Hotsale.ge-ზე -  დაჯავშნე არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ვიზიტის შეთავაზებები 50%-მდე დანაზოგით

სიახლე Hotsale.ge-ზე - დაჯავშნე არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ვიზიტის შეთავაზებები 50%-მდე დანაზოგით

2255

და­ნა­ზო­გე­ბის ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი პლატ­ფორ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში Hotsale.ge უკვე ქვეყ­ნის ფარ­გლებს გა­რე­თაა და მომ­ხმა­რებ­ლებს ახა­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბით ანე­ბივ­რებს. უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, Hotsale.ge მომ­ხმა­რებ­ლებს სთა­ვა­ზობს და­ნა­ზო­გებს, რომ­ლი­თაც ისი­ნი არაბ­თა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბულ სა­ა­მი­რო­ებ­ში ისარ­გებ­ლე­ბენ.

50%-მდე და­ნა­ზო­გე­ბი ეხე­ბა რო­გორც სას­ტუმ­რო­ებს, ისე გა­სარ­თობ პარ­კებ­სა და კვე­ბის ობი­ექ­ტებს, სა­დაც მომ­ხმა­რე­ბე­ლი კომ­ფორ­ტულ და სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­მოც­დი­ლე­ბას მი­ი­ღებს.

უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, რა სი­ახ­ლე­ებს სთა­ვა­ზობს Hotsale.ge მომ­ხმა­რე­ბელს და რო­გორ ვი­სარ­გებ­ლოთ შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბით, ამის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლუ­რად ბრენ­დის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი ლანა ცხა­და­ძე სა­უბ­რობს:

 

კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მელ ქა­ლა­ქებ­ში შეძ­ლე­ბენ მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი და­ნა­ზო­გე­ბით სარ­გებ­ლო­ბას?

თა­მა­მად გე­ტყვით, რომ Hotsale.ge-ს და­ნა­ზო­გე­ბით სარ­გებ­ლო­ბა უკვე დუ­ბა­ი­სა და აბუ-და­ბი­შიც შე­საძ­ლე­ბე­ლია. 50%-მდე და­ნა­ზო­გით შე­გიძ­ლი­ათ ისარ­გებ­ლოთ თქვენ­თვის სა­სურ­ველ შე­თა­ვა­ზე­ბებ­ზე და და­უ­ვი­წყა­რი დას­ვე­ნე­ბა მო­ი­წყოთ.

ვფიქ­რობ, მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, და­ნა­ზო­გე­ბით სარ­გებ­ლო­ბა შეძ­ლონ რო­გორც სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით, ისე ქვეყ­ნის ფარ­გლებს გა­რე­თაც.

სა­მო­მავ­ლოდ, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას ვგეგ­მავთ ევ­რო­პის სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის სას­ტუმ­რო­ებ­თან, კვე­ბის ობი­ექ­ტებ­თან თუ სხვა პო­პუ­ლა­რულ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­თან და მომ­ხმა­რე­ბელს კარ­გი სი­ახ­ლე­ე­ბით და­ვუბ­რუნ­დე­ბით.

 

ჩვე­ნი კომ­პა­ნია ყო­ველ­წლი­უ­რად ვი­თარ­დე­ბა და მომ­ხმა­რებ­ლებს ყო­ველ­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბულ შე­თა­ვა­ზე­ბებს უმ­ზა­დებს, თუმ­ცა მსურს აღ­ვნიშ­ნო, რომ ეს წელი მა­ინც გა­მორ­ჩე­უ­ლია, რად­გან მი­ვი­ღეთ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ჯილ­დო Leader of the Year. ეს არის ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი ღია სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­კურ­სი, რო­მე­ლიც აფა­სებს კომ­პა­ნი­ე­ბი­სა და პრო­ექ­ტე­ბის მიღ­წე­ვებს სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში, მიზ­ნად ისა­ხავს გა­მოკ­ვე­თოს გა­მორ­ჩე­უ­ლი მიღ­წე­ვე­ბი და აღ­ნიშ­ნოს წარ­მა­ტე­ბა ბიზ­ნეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში. რე­ი­ტინ­გე­ბი რი­ცხვებ­ზე დაყ­რდნო­ბით დგე­ბა, რაც ობი­ექ­ტუ­რო­ბის გა­რან­ტი­ას იძ­ლე­ვა.

 

უფრო დე­ტა­ლუ­რად გვი­ამ­ბეთ, რა სერ­ვი­სე­ბით ვი­სარ­გებ­ლებთ არაბ­თა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბულ სა­ა­მი­რო­ებ­ში ?

ამ დრო­ის­თვის ჩვენს ვებგ­ვერ­დზე უკვე გან­თავ­სე­ბუ­ლია 20-მდე შე­თა­ვა­ზე­ბა. მათ შო­რის არის დას­ვე­ნე­ბა ისეთ 5-ვარ­სკვლა­ვი­ან სას­ტუმ­რო­ებ­ში, რო­გო­რიც არის „რე­დი­სო­ნი“, „მე­რი­ო­ტი“ და სხვა სა­ერ­თა­შო­რი­სო წამ­ყვა­ნი ბრენ­დე­ბი.

 

სას­ტუმ­რო­ე­ბის გარ­და, რა სერ­ვი­სე­ბის შერ­ჩე­ვას შეძ­ლე­ბენ თქვე­ნი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი?

შე­თა­ვა­ზე­ბებს შო­რის არის დუ­ბა­ი­სა და აბუ-და­ბი­ში არ­სე­ბუ­ლი გა­სარ­თო­ბი ატ­რაქ­ცი­ო­ნე­ბის პარ­კე­ბი, „ლეგო ლენ­დი“, ფერ­ა­რის პარ­კი, მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა დიდი აკ­ვა­პარ­კის ბი­ლე­თე­ბი და, რა თქმა უნდა, ბურჯ-ხა­ლი­ფას ბი­ლე­თი.

ასე­ვე, შე­თა­ვა­ზე­ბა­ში არის კომ­ბო ბი­ლე­თე­ბი. მა­გა­ლი­თად, სას­ტუმ­როს ერთი დღით და­ჯავ­შნის შემ­თხვე­ვა­ში, პარ­კის ბი­ლე­თი სრუ­ლი­ად უფა­სოდ გად­მო­გე­ცე­მათ. თუ აკ­ვა­პარ­კის ბი­ლეთს შე­ი­ძენთ, სა­ჩუქ­რად ბურჯ-ხა­ლი­ფა­ში ვი­ზიტს მი­ი­ღებთ.

ჩვენს ვებგ­ვერ­დზე თქვენს სურ­ვი­ლებ­სა და სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე მორ­გე­ბულ უამ­რავ შე­თა­ვა­ზე­ბას იპო­ვით.

 

რო­გორ ხდე­ბა სერ­ვი­სის და­ჯავ­შნა Hotsale.ge-ზე?

შე­ვე­ცა­დეთ, ჯავ­შნის სის­ტე­მა მაქ­სი­მა­ლუ­რად სწრა­ფი, კომ­ფორ­ტუ­ლი და მომ­ხმა­რებ­ლებ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი ყო­ფი­ლი­ყო.

ვებგ­ვერ­დზე შე­ნა­ძე­ნის გა­კე­თე­ბის შემ­დეგ შემ­დგომ მო­გი­ვათ ყიდ­ვის და­დას­ტუ­რე­ბა, ხოლო, 1 სა­მუ­შაო დღის შუ­ა­ლედ­ში ელექტრო­ნულ ფოს­ტა­ზე გა­მო­გეგ­ზავ­ნე­ბათ სას­ტუმ­როს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ჯავ­შა­ნი.

ასე­ვე, მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ახ­ლე იქ­ნე­ბა ისიც, რომ ტუ­რე­ბის შე­ძე­ნა უკვე გან­ვა­დე­ბი­თაც არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი.