გადმოწერე ჰოთსეილის აპლიკაცია და აღმოაჩინე დამატებითი დანაზოგი საყვარელ პროდუქტებზე

PLAY STORE

Android App

APP STORE

Ios App

ყოველდღიური დამატებითი დანაზოგი მხოლოდ აპლიკაციაში

ჩამოტვირთვა

Hotsale.ge-ის აპლიკაციის უპირატესობები

Hotsale.ge-ის აპლიკაციის უპირატესობები

1604

Hotsale.ge ყო­ველ­თვის ზრუ­ნავს იმა­ზე, რომ თა­ვი­სი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მო­თხოვ­ნე­ბი და სურ­ვი­ლე­ბი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს და მათი გა­მოც­დი­ლე­ბა მაქ­სი­მა­ლუ­რად კომ­ფორ­ტუ­ლი გა­ხა­დოს. ამის­თვის, სრუ­ლად შე­იც­ვა­ლა მომ­სა­ხუ­რე­ბი­სა და შე­თა­ვა­ზე­ბის ხა­რის­ხი და გა­მარ­ტივ­და შეს­ყიდ­ვის პრინ­ცი­პი. Hotsale.ge-ს თა­ნა­მედ­რო­ვე აპ­ლი­კა­ცია კი მომ­ხმა­რე­ბელს ბევრ ბე­ნე­ფიტს სთა­ვა­ზობს.

რა­შია Hotsale.ge-ს აპ­ლი­კა­ცი­ის უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი?

Hotsale.ge-ს აპ­ლი­კა­ცი­ის გა­მო­ყე­ნე­ბით შეძ­ლებთ მი­ი­ღოთ მყი­სი­ე­რი შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი ახა­ლი აქ­ცი­ე­ბი­სა და ფას­დაკ­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ, არ გა­მო­ტო­ვოთ არც ერთი მომ­გე­ბი­ა­ნი შე­თა­ვა­ზე­ბა და სი­ურპრი­ზი.

 

აპ­ლი­კა­ცი­ის უპი­რა­ტე­სო­ბა ასე­ვე არის წვდო­მა ექ­სკლუ­ზი­ურ შე­თა­ვა­ზე­ბებ­სა და ფას­დაკ­ლე­ბებ­ზე, რომ­ლე­ბიც ხელ­მი­საწ­ვდო­მი არ არის ვებ­სა­იტ­ზე.

აპ­ლი­კა­ცი­ის მარ­ტი­ვი ინ­ტერ­ფე­ი­სი სწრა­ფად და მარ­ტი­ვად უზ­რუნ­ველ­ყოფს თქვენ­თვის სა­ჭი­რო გა­რი­გე­ბე­ბის მო­ძი­ე­ბა­სა და შე­ძე­ნას. აპ­ლი­კა­ცია შექ­მნი­ლია თა­ნა­მედ­რო­ვე დი­ზა­ი­ნი­სა და ფუნ­ქცი­ო­ნა­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რაც კომ­ფორ­ტულ და ინ­ტე­რაქ­ცი­ულ გა­მოც­დი­ლე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს.

აპ­ლი­კა­ცი­ის გა­მო­ყე­ნე­ბით შე­გიძ­ლი­ათ სწრა­ფად იპო­ვოთ ის შე­თავ­სე­ბა, რაც გჭირ­დე­ბათ და არ და­კარ­გოთ დრო ხან­გრძლივ ძი­ე­ბა­ში სა­იტ­ზე.

აპ­ლი­კა­ცი­ას უკვე 32000-ზე მეტი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ჰყავს. ეს არის დი­ნა­მი­კუ­რად გან­ვი­თა­რე­ბა­დი პლატ­ფორ­მა, რო­მელ­საც ყო­ველ­დღი­უ­რად 800-ზე მეტი ადა­მი­ა­ნი იყე­ნებს. 2024 წლის სექ­ტემ­ბერ­ში კომ­პა­ნია აპ­ლი­კა­ცი­ის მომ­ხმა­რე­ბელ­თა რა­ო­დე­ნო­ბის ზრდას 100 000 მომ­ხმა­რებ­ლამ­დე ვა­რა­უ­დობს.

 

სან­დო პარტნი­ო­რი

Hotsale.ge არ არის მხო­ლოდ ფას­დაკ­ლე­ბის პლატ­ფორ­მა, არა­მედ სან­დო პარტნი­ო­რია ასო­ბით კომ­პა­ნი­ის­თვის, რომ­ლე­ბიც სთა­ვა­ზო­ბენ პრო­დუქ­ცი­ას და მომ­სა­ხუ­რე­ბას კონ­კუ­რენ­ტულ ფა­სებ­ში.

Hotsale.ge-ს აპ­ლი­კა­ცია მო­ი­ცავს შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბის ფარ­თო სპექტრს: სას­ტუმ­რო­ე­ბი, რეს­ტორ­ნე­ბი, სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნე­ბი, გა­სარ­თო­ბი ბავ­შვე­ბის­თვის - Hotsale.ge-ზე იპო­ვით ფას­დაკ­ლე­ბებს ყვე­ლა­ფერ­ზე, რაც გჭირ­დე­ბათ!

 

Hotsale.ge-ის ის­ტო­რია და მი­ზა­ნი

Hotsale.ge 2011 წელს და­არ­სდა. კომ­პა­ნია მომ­ხმა­რე­ბელს მრა­ვალ­ფე­რო­ვან მომ­სა­ხუ­რე­ბა­სა და პრო­დუქტს გო­ნივ­რუ­ლად და­ზოგ­ვის სა­ფუძ­ველ­ზე სთა­ვა­ზობს. ვებგ­ვერ­დზე გან­თავ­სე­ბუ­ლია შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი სხვა­დას­ხვა კომ­პა­ნი­ის­გან: სას­ტუმ­რო­ე­ბი, რეს­ტორ­ნე­ბი და კა­ფე­ე­ბი, ეს­თე­ტი­კის ცენ­ტრე­ბი და სა­ლო­ნე­ბი, ბავ­შვთა გა­სარ­თო­ბი ცენ­ტრე­ბი, აუ­ზე­ბი და სხვა.

Hotsale.ge სან­დო პარტნი­ო­რია კომ­პა­ნი­ე­ბის­თვის და სა­უ­კე­თე­სო და­ნა­ზო­გე­ბის მას­ტი­მუ­ლი­რე­ბე­ლი პლატ­ფორ­მა მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის.

 

არ ჩა­მორ­ჩეთ სი­ახ­ლე­ებს

ჩა­მოტვირ­თეთ Hotsale.ge-ს აპ­ლი­კა­ცია ახ­ლა­ვე და თვა­ლი ადევ­ნეთ სი­ახ­ლე­ებს. არ გა­მო­ტო­ვოთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­სკლუ­ზი­უ­რი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი­თა და და­ნა­ზო­გე­ბით სარ­გებ­ლო­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც მხო­ლოდ აპ­ლი­კა­ცი­ის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის არის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.