კატეგორია

გადამოწმებულია Hotsale-ის მიერ! - რომელმა საბურგერეებმა დაიმსახურეს Hotsale.ge-ის მომხმარებლის უმაღლესი შეფასება

გადამოწმებულია Hotsale-ის მიერ! - რომელმა საბურგერეებმა დაიმსახურეს Hotsale.ge-ის მომხმარებლის უმაღლესი შეფასება

5062

ბურ­გერ­ბა­რე­ბი მთელ მსოფ­ლი­ო­ში დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს. გა­მო­ნაკ­ლი­სი არც სა­ქარ­თვე­ლოა. მე­გობ­რუ­ლი შეკ­რე­ბე­ბის­თვის ან უბ­რა­ლოდ ნოყი­ე­რი ლან­ჩის­თვის ბურ­გე­რი ნამ­დვი­ლად კარ­გი არ­ჩე­ვა­ნია.

სა­ბურ­გე­რის შე­სა­ფა­სებ­ლად რამ­დე­ნი­მე კრი­ტე­რი­უ­მი არ­სე­ბობს:

  • მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხი (შეკ­ვე­თის მო­ტა­ნის დრო, პერ­სო­ნა­ლის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი);
  • ვი­ზუ­ა­ლი (მიმ­ზიდ­ვე­ლი, მა­დი­საღ­მძვრე­ლი, დახ­ვე­წი­ლი, ჯან­სა­ღი);
  • გემო (ნოყი­ე­რი, გემ­რი­ე­ლი);
  • ახა­ლი და ჯან­სა­ღი პრო­დუქ­ტე­ბის­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი და ა. შ.

ამ და სხვა კრი­ტე­რი­უ­მებ­ზე დაყ­რდნო­ბით მომ­ხმა­რე­ბე­ლი იღებს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, კვლავ ეწ­ვი­ოს თუ არა კონ­კრე­ტულ კვე­ბის ობი­ექტს.

რო­გორც იცით, hotsale.ge ბურ­გე­რის მოყ­ვა­რუ­ლებს სპე­ცი­ა­ლურ ფასს გთა­ვა­ზობთ. ეს ერთ-ერთი მი­ზე­ზია იმი­სა, რომ სა­ბურ­გე­რე­ებ­ზე მო­თხოვ­ნა უფრო და უფრო იზ­რდე­ბა. რო­გორც hotsale.ge-ზე გან­მარ­ტა­ვენ, ბურ­გე­რებ­ზე მზარ­დმა მო­თხოვ­ნი­ლე­ბამ ლო­გი­კუ­რად და­ა­ყე­ნა სა­ბურ­გე­რე­ე­ბის გა­და­მოწ­მე­ბის და მათ შე­სა­ხებ მომ­ხმა­რებ­ლის­გან უკუ­კავ­ში­რის მი­ღე­ბის სა­კი­თხი. ამ მიზ­ნით სპე­ცი­ა­ლურ­მა გუნ­დმა კვლე­ვა ჩა­ა­ტა­რა და რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ათე­უ­ლო­ბით მომ­ხმა­რებ­ლის უკუ­კავ­შირ­ზე დაყ­რდნო­ბით უმაღ­ლე­სი შე­ფა­სე­ბის მქო­ნე ბურ­გერ­ბა­რე­ბი გა­მო­ავ­ლი­ნა.

რო­გორც Hotsale.ge-ზე აღ­ნიშ­ნა­ვენ, მომ­ხმა­რე­ბელს 10-ბა­ლი­ა­ნი სის­ტე­მით სთხო­ვეს შე­ე­ფა­სე­ბი­ნათ ამა თუ იმ სა­ბურ­გე­რის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხი, სი­სუფ­თა­ვე, ბურ­გე­რის ვი­ზუ­ა­ლი, გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბი და ა. შ.

სა­ბურ­გე­რე­ე­ბი, რომ­ლებ­მაც Hotsale-ის მომ­ხმა­რებ­ლის უმაღ­ლე­სი შე­ფა­სე­ბა და­იმ­სა­ხუ­რეს:

 

თუკი მე­გობ­რუ­ლი შეკ­რე­ბე­ბის­თვის ად­გილს ეძებთ, ჩა­მოთ­ვლილ კა­ფე­ებს თა­მა­მად შე­გიძ­ლი­ათ ეწ­ვი­ოთ, რად­გან, რო­გორც აღ­ვნიშ­ნეთ, კვლე­ვის ფარგლებში უმაღ­ლე­სი შე­ფა­სე­ბე­ბი და­იმ­სა­ხუ­რეს. თუკი ობი­ექ­ტზე მის­ვლას გა­მო­ძა­ხე­ბა გირ­ჩევ­ნი­ათ, ად­გილ­ზე მი­ტა­ნის სერ­ვი­სით სარ­გებ­ლო­ბა­საც შეძ­ლებთ.

შე­გახ­სე­ნებთ, ჩა­მოთ­ვლილ სა­ბურ­გე­რე­ებ­ზე Hotsale.ge სპე­ცი­ა­ლურ ფასს გთა­ვა­ზობთ, რო­მე­ლიც და­ნა­ზო­გით ყიდ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს მოხ­მა­რე­ბელს.