კატეგორია

როგორ შეიცვალა მომხმარებლის ქცევა და პრიორიტეტები ბოლო ათწლეულებში?

როგორ შეიცვალა მომხმარებლის ქცევა და პრიორიტეტები ბოლო ათწლეულებში?

1952

ბოლო ორ დე­კა­და­ში მომ­ხმა­რე­ბელ­თა ქცე­ვა საგ­რძნობ­ლად შე­იც­ვა­ლა, რაც პირ­და­პირ არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და მათ­ზე ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბის ზრდას­თან.

ამას­თან, ბოლო ათწლე­უ­ლის მან­ძილ­ზე, მომ­ხმა­რე­ბე­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა­ზე მე­ტად ხა­რისხზე ამახ­ვი­ლებს ყუ­რა­დღე­ბას და უფრო გო­ნივ­რუ­ლად ხარ­ჯავს თა­ვის ფი­ნან­სურ რე­სურსს.

 

ელექტრო­ნუ­ლი კო­მერ­ცია პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს სა­ქარ­თვე­ლო­შიც. კომ­პა­ნი­ე­ბის დიდ­მა ნა­წილ­მა თა­ვი­ან­თი სერ­ვი­სის შე­თა­ვა­ზე­ბა მო­ბი­ლუ­რი აპ­ლი­კა­ცი­ის მეშ­ვე­ო­ბით და­ი­წყო. მათ შო­რის არის ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი ქარ­თუ­ლი და­ნა­ზო­გე­ბის პლატ­ფორ­მა Hotsale.ge, რო­მე­ლიც უკვე 12 წე­ლია ოპე­რი­რებს და მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მო­თხოვ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად ვი­თარ­დე­ბა. ჰოთ­სე­ი­ლის ვებგ­ვერდს დღე­ში 15 000 უნი­კა­ლუ­რი ვი­ზი­ტო­რი ჰყავს, მათი რა­ო­დე­ნო­ბა სე­ზონ­ზე 30 000-ს აღ­წევს.

 

მომ­ხმა­რებ­ლის ქცე­ვის შე­სა­ბა­მი­სად, რაც დრო­ი­სა და ფი­ნან­სუ­რი რე­სურ­სე­ბის და­ზოგ­ვას გუ­ლის­ხმობს, Hotsale.ge-მ შექ­მნა აპ­ლი­კა­ცია, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა სწრა­ფად და მარ­ტი­ვად შე­ვარ­ჩი­ოთ სა­სურ­ვე­ლი სერ­ვი­სი თუ ნივ­თი.

 

„Hotsale.ge ყო­ველ­თვის ცდი­ლობს, მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მო­თხოვ­ნე­ბი და სურ­ვი­ლე­ბი. ბოლო პე­რი­ო­დის ტენ­დენ­ცი­ე­ბი­სა და მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის ქცე­ვის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, სრუ­ლად შევ­ცვა­ლეთ მომ­სა­ხუ­რე­ბის და შე­თა­ვა­ზე­ბის ხა­რის­ხი, რა­საც მოწ­მობს გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლი შე­ძე­ნის პრინ­ცი­პი და თა­ნა­მედ­რო­ვე აპ­ლი­კა­ცია. კომ­ფორ­ტუ­ლი აპ­ლი­კა­ცი­ის დახ­მა­რე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და, სწრა­ფად შე­ვი­ტყოთ ყვე­ლა სი­ახ­ლი­სა და ცხე­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბის შე­სა­ხებ და არ გა­მოვ­ტო­ვოთ სი­ურპრი­ზე­ბი, რო­მელ­თა შე­სა­ხე­ბაც პე­რი­ო­დუ­ლად Hotsale.ge გა­მოგ­ვიგ­ზავ­ნის ინ­ფორ­მა­ცი­ას. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მთელ რიგ აქ­ცი­ებ­სა და გა­თა­მა­შე­ბებ­ზე წვდო­მა მხო­ლოდ აპ­ლი­კა­ცი­ის მომ­ხმა­რებ­ლებს ექ­ნე­ბათ“, - აღ­ნიშ­ნეს Hotsale.ge-ში.

 

მა­თი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, აპ­ლი­კა­ცი­ის მეშ­ვე­ო­ბით კი­დევ უფრო სწრა­ფი და ეფექ­ტუ­რი გახ­და ჯავ­შნის სის­ტე­მა, რაც დას­ვე­ნე­ბის და­გეგ­მვას ამარ­ტი­ვებს. სა­სურ­ვე­ლი სას­ტუმ­როს შე­თა­ვა­ზე­ბის შერ­ჩე­ვის დროს მომ­ხმა­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვს, ჯავ­შა­ნიც ვებგ­ვერ­დზე­ვე - Hotsale.ge გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს. მომ­ხმა­რე­ბელს ჯავ­შნის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად აღარ უწევს სას­ტუმ­რო­ში და­რეკ­ვა და და­მა­ტე­ბით დრო­ის და­კარ­გვა.

 

„გვინ­და გა­გი­ზი­ა­როთ ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ახ­ლეც, არა­ნაკ­ლებ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია არის გა­დახ­დის გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლი ფუნ­ქცია. სა­იტ­ზე და­ვა­მა­ტეთ Apple-ის გა­დახ­დის სის­ტე­მა, რაც საგ­რძნობ­ლად ამ­ცი­რებს გა­დახ­დის დროს”, - აღ­ნიშ­ნეს Hotsale.ge-ში.

 

რო­გორც კომ­პა­ნი­ა­ში გან­მარ­ტა­ვენ, მომ­ხმა­რე­ბე­ლი მზა­ო­ბას მუდ­მივ გა­მო­ხა­ტავს ყვე­ლა ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი სი­ახ­ლის მი­მართ, რაც გან­ვლი­ლი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში Hotsale.ge-მ და­ნერ­გა, რაც მას სწრა­ფად გან­ვი­თა­რე­ბა­ში ეხ­მა­რე­ბა და მის სერ­ვისს კი­დევ უფრო მოქ­ნილს ხდის.

 

„და­ზოგ­ვა ჭკვი­ა­ნუ­რია“ ეს არის ის მე­სი­ჯი, რომ­ლის სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ­დე მი­ტა­ნაც და­ფუძ­ნე­ბის დღი­დან გვსურ­და“, - აღ­ნიშ­ნეს Hotsale.ge-ში.

Hotsale.ge-ის მეშ­ვე­ო­ბით ჯა­მუ­რად 7 000 000 მი­ლი­ონ­ზე მეტი ლარი და­ზო­გეს ქარ­თველ­მა მომ­ხმა­რებ­ლებ­მა.