კატეგორია

hotsale.ge საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ ორგანიზებული CityThon-ის პარტნიორია

hotsale.ge საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ ორგანიზებული CityThon-ის პარტნიორია

2007

ევ­რო­კავ­ში­რის პროგ­რა­მის „ყოვ­ლის­მომ­ცვე­ლი ტრანსფორ­მა­ცია მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის“ ფარ­გლებ­ში, სა­ქარ­თვე­ლოს ინო­ვა­ცი­ე­ბი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტო­სა და ქუ­თა­ი­სის მე­რი­ის ერ­თობ­ლი­ვი ორ­გა­ნი­ზე­ბით, გან­ხორ­ცი­ელ­და პრო­ექ­ტი CityThon, რო­მელ­შიც სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა რე­გი­ო­ნი­დან 24 გუნ­დი შე­ირ­ჩა.

გუნ­დის წევ­რე­ბი ქა­ლაქ­ში არ­სე­ბუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის კრე­ა­ტი­უ­ლად გა­დაჭ­რის გზებს ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ეძებ­დნენ. ჰა­კა­თო­ნის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა, 36 სა­ა­თის მან­ძილ­ზე იმუ­შა­ვეს მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი სერ­ვი­სე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის სა­კი­თხებ­ზე და ახა­ლი ინო­ვა­ცი­უ­რი ხედ­ვე­ბი და მიდ­გო­მე­ბი ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბეს.

ინო­ვა­ცი­ე­ბის და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტოს მიერ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში გა­მოვ­ლინ­და გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გუნ­დე­ბი Portall და Time Trips, რომ­ლე­ბიც ქუ­თა­ი­სის მე­რი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი სერ­ვი­სე­ბის გა­სა­ვი­თა­რებ­ლად (ტუ­რის­ტუ­ლი და სატ­რან­სპორ­ტო მი­მარ­თუ­ლე­ბა) - ინო­ვა­ცი­ურ და ტექ­ნო­ლო­გი­ურ პრო­დუქ­ტებს და­ამ­ზა­დე­ბენ. ეს პრო­ექ­ტი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ინო­ვა­ცი­უ­რი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რის მა­გა­ლი­თი გახ­და.

პრო­დუქ­ტის შე­საქ­მნე­ლად გა­მარ­ჯვე­ბულ გუნ­დებს 5000 ევ­როს ოდე­ნო­ბის ჯილ­დო გა­და­ე­ცათ.

პრო­ექ­ტის CityThon პე­რი­ოდ­ში, მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი ორი დღის მან­ძილ­ზე მუ­შა­ობ­დნენ ქა­ლაქ ქუ­თა­ის­ში არ­სე­ბუ­ლი მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი სერ­ვი­სე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი და ინო­ვა­ცი­უ­რი გზით გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, აკა­კი წე­რეთ­ლის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მულ­ტი­ფუნ­ქცი­ურ სივ­რცე­ში. სა­ბო­ლო­ოდ, ოცი გუნ­დი სა­კუ­თა­რი ინო­ვა­ცი­უ­რი იდე­ის პრე­ზენ­ტა­ცი­ით ჟი­უ­რის წი­ნა­შე წარ­დგა.

ღო­ნის­ძი­ე­ბას ეს­წრე­ბოდ­ნენ გერ­მა­ნი­ის ელჩი სა­ქარ­თვე­ლო­ში პე­ტერ ფი­შე­რი, სა­ქარ­თვე­ლოს ინო­ვა­ცი­ე­ბის და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტოს თავ­მჯდო­მა­რე ავ­თან­დილ კას­რა­ძე და ქუ­თა­ი­სის მერი იო­სებ ხა­ხა­ლე­იშ­ვი­ლი.

სა­მუ­შაო პრო­ცე­სის ორ­გა­ნი­ზე­ბა კომ­პა­ნია „ქლე­ვერ­ტონ­მა“ უზ­რუნ­ველ­ყო. პრო­ექ­ტის პარტნი­ო­რე­ბი არი­ან: ქუ­თა­ი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და კომ­პა­ნია Hotsale.

Hotsale.ge-მ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე მი­სულ სტუმ­რებს სი­ურპრი­ზი და­ახ­ვედ­რა და ერთ-ერთ გუნდს სა­ჩუქ­რად სას­ტუმ­რო ევერგრი­ნი • EVERGREEN HOTEL-ის საგ­ზუ­რი გა­დას­ცა.

სას­ტუმ­რო ბორ­ჯომ­ში, ტყის პი­რას ქა­ლა­ქის ცენ­ტრი­დან და ცენ­ტრა­ლუ­რი პარ­კი­დან 5 წუ­თის სა­ვალ გზა­ზე მდე­ბა­რე­ობს. აქვს სამი ორად­გი­ლი­ა­ნი და ერთი სა­მად­გი­ლი­ა­ნი ნო­მე­რი. თი­თო­ე­ულ ნო­მერს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სვე­ლი წერ­ტი­ლი და ყვე­ლა სა­ჭი­რო ინ­ვენ­ტა­რი გა­აჩ­ნია კომ­ფორ­ტუ­ლი დას­ვე­ნე­ბის­თვის.

სტუმ­რე­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბის­თვის სას­ტუმ­რო­ში და­მონ­ტა­ჟე­ბუ­ლია კა­მე­რე­ბი, რო­მე­ლიც 24/7-ზე ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს. ასე­ვე, აქვს კე­თილ­მო­წყო­ბი­ლი გამ­წვა­ნე­ბუ­ლი ეზო და და­ცუ­ლი სა­პარ­კინ­გე სივ­რცე.

სას­ტუმ­რო ევერგრი­ნი • EVERGREEN HOTEL -ის მე­გობ­რუ­ლი პერ­სო­ნა­ლი მაქ­სი­მა­ლუ­რა­დაა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი იმა­ზე, რომ თი­თო­ე­ულ სტუ­მარს შე­უქ­მნას მშვი­დი და კომ­ფორ­ტუ­ლი გა­რე­მო დას­ვე­ნე­ბის­თვის.