გადმოწერე ჰოთსეილის აპლიკაცია და აღმოაჩინე დამატებითი დანაზოგი საყვარელ პროდუქტებზე

PLAY STORE

Android App

APP STORE

Ios App

ყოველდღიური დამატებითი დანაზოგი მხოლოდ აპლიკაციაში

ჩამოტვირთვა

Hotsale.ge-ის პარტნიორ  "დრიმლენდ ოაზისში" ზაფხულის სეზონი გრანდიოზულად გაიხსნა

Hotsale.ge-ის პარტნიორ "დრიმლენდ ოაზისში" ზაფხულის სეზონი გრანდიოზულად გაიხსნა

2114

Hotsale.ge აგ­რძე­ლებს თქვენს სა­უ­კე­თე­სო სა­ზა­ფხუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლებ­ზე ზრუნ­ვას და სას­ტუმ­რო დრიმ­ლენდ ოა­ზი­სი • DREAMLAND OASIS HOTEL ერ­თად გან­სა­კუთ­რე­ბულ პი­რო­ბებს გთა­ვა­ზობთ. 2024 წლის ზა­ფხუ­ლის სე­ზო­ნი “დრიმ­ლენდ ოა­ზის­ში” 15 ივ­ნისს ოფი­ცი­ა­ლუ­რად გრან­დი­ო­ზუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბით გა­იხ­სნა. აქ­ტი­ვო­ბე­ბი მორ­გე­ბუ­ლი იყო ყვე­ლა ასა­კის დამ­სვე­ნე­ბელ­სა და სტუ­მარ­ზე.

 

 

 

ღო­ნის­ძი­ე­ბის სტუმ­რებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ჰქონ­დათ, და­უ­ვი­წყა­რი ემო­ცი­ე­ბი შე­ეგ­რო­ვე­ბი­ნათ ჯა­დოს­ნურ აკ­ვა­პარკში, ესარ­გებ­ლათ 4 სხვა­დას­ხვა ღია აუ­ზით, და­ე­გე­მოვ­ნე­ბი­ნათ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი კოქ­ტე­ი­ლე­ბი და კერ­ძე­ბი თე­მა­ტურ ბა­რებ­სა და რეს­ტორ­ნებ­ში.

სხვა­დას­ხვა სა­ინ­ტე­რე­სო და სა­ხა­ლი­სო აქ­ტი­ვო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ჰქონ­დათ ბავ­შვებ­საც, რომ­ლებ­მაც სპორ­ტულ ზო­ნებ­ში დრო სა­ხა­ლი­სოდ გა­ა­ტა­რეს და ასე­ვე ნა­ხეს სა­ინ­ტე­რე­სო ფილ­მე­ბი 3D, 7D და 9D კი­ნო­თე­ატ­რებ­ში.

აქ­ტი­ვო­ბე­ბის სიმ­რავ­ლე, რო­მე­ლიც ნე­ბის­მი­ერ ასაკ­სა და კა­ტე­გო­რი­ა­ზეა გათ­ვლი­ლი კომ­პლექსს აჭა­რის რე­გი­ონ­ში ყვე­ლას­გან გა­მორ­ჩე­ულს ხდის.

 

 

 

 

ასე­ვე, კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა და თე­მა­ტუ­რო­ბა დიდ კომ­ფორ­ტს უქ­მნის თი­თო­ე­ულ სტუ­მარს. დამ­სვე­ნე­ბელს არ სჭირ­დე­ბა ტე­რი­ტო­რი­ი­დან გას­ვლა იმი­სათ­ვის, რომ და­მა­ტე­ბი­თი მომ­სა­ხუ­რე­ბე­ბი მი­ი­ღოს, მათ ად­გილ­ზე ხვდე­ბათ აფ­თი­ა­ქი, მა­ღა­ზი­ე­ბი, სა­ბავ­შვო ბაღი და ყვე­ლა ის სერ­ვი­სი, რაც დას­ვე­ნე­ბის დროს შე­იძ­ლე­ბა სტუ­მარს დას­ჭირ­დეს.

Dreamland Oasis Chakvi გა­მორ­ჩე­უ­ლი და უნი­კა­ლუ­რი პრო­ექ­ტია, რომ­ლის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რაც ყო­ველ­დღი­უ­რად ვი­თარ­დე­ბა და დამ­სვე­ნე­ბელს მეტ კომ­ფორ­ტს უქ­მნის.

 

 

Dreamland Oasis Chakvi სა­ქარ­თვე­ლო­ში პირ­ვე­ლი, პრე­მი­უმ კლა­სის და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი და სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კომ­პლექ­სია, რო­მე­ლიც მდე­ბა­რე­ობს დაბა ჩაქვში, შავი ზღვის პირ­ველ სა­ნა­პი­რო ზოლ­ში. ოა­ზი­სი აჭა­რის ლან­დშაფ­ტის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ულა­მა­ზე­სი მწვა­ნე ნარ­გა­ვე­ბით არის გარ­შე­მორ­ტყმუ­ლი. ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე 9000-ზე მეტი უნი­კა­ლუ­რი ხე-მცე­ნა­რეა დარ­გუ­ლი.

 

 

ის 13 ჰექ­ტარ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ქა­ლა­ქის ტი­პის სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კომ­პლექ­სის კონ­ცეფ­ცი­ით არის გა­შე­ნე­ბუ­ლი და აერ­თი­ა­ნებს სას­ტუმ­როს, აპარ­ტა­მენ­ტებს, აუ­ზებს, კე­თილ­მო­წყო­ბილ სა­ნა­პი­რო ზოლს, სხვა­დას­ხვა კონ­ცეფ­ცი­ის ბა­რებ­სა და რეს­ტორ­ნებს, ასე­ვე გა­სარ­თობ ცენ­ტრებ­სა და აკ­ვა­პარკს.

 

 

Hotsale.ge-ის მომ­ხმა­რებ­ლებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ, ჩაქვში, პრე­მი­უმ კლა­სის სას­ტუმ­რო­ში მა­ღა­ლი და­ნა­ზო­გით და­ის­ვე­ნონ და ზა­ფხუ­ლის დღე­ე­ბი კი­დევ უფრო გა­ი­ფე­რა­დონ.

სას­ტუმ­რო დრიმ­ლენდ ოა­ზი­სი • DREAMLAND OASIS HOTEL-ის შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბის სა­ნა­ხა­ვად მიჰ­ყე­ვით ბმულს