კატეგორიები
14
მალე პროფილი FACT SHEET
გამოგვყევი
შექმნილია
უკან
საბაგიროს აბონემენტები
ტელეფონები ჩამოსაშლელი სია
ტურიზმი ჩამოსაშლელი სია
სილამაზე ჩამოსაშლელი სია
ტექნიკა ჩამოსაშლელი სია
კვება ჩამოსაშლელი სია
გართობა ჩამოსაშლელი სია
სპორტი ჩამოსაშლელი სია
ბავშვები ჩამოსაშლელი სია
თავის მოვლა ჩამოსაშლელი სია
ჯანმრთელობა ჩამოსაშლელი სია
განათლება ჩამოსაშლელი სია
წიგნები ჩამოსაშლელი სია
სხვა ჩამოსაშლელი სია
კონტაქტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი
49 თინა იოსებიძის ქუჩა, თბილისი
ტელეფონი

პრემიუმ სასტუმროები დიდი დანაზოგით მხოლოდ Hotsale–ზე

თუ თქვენ ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით და­სას­ვე­ნებ­ლად ემ­ზა­დე­ბით, მა­შინ პირ­ვე­ლი, რაც უნდა გა­ა­კე­თოთ, Hotsale.ge–ის შე­თა­ვა­ზე­ბებს უნდა გა­და­ავ­ლოთ თვა­ლი. შიდა ტუ­რიზ­მი წლი­დან წლამ­დე ვი­თარ­დე­ბა და ამ პრო­ცეს­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წვლი­ლი სწო­რედ აღ­ნიშ­ნულ კომ­პა­ნი­ას შე­აქვს. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი შე­უმ­ჩნე­ვე­ლი არც ტუ­რიზ­მის ეროვ­ნუ­ლი და­ჯილ­დო­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებ­სა და ჟი­უ­რის წევ­რებს დარ­ჩე­ნი­ათ.

Hotsale.ge-მ, რო­მე­ლიც მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ტი­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბის მომ­წო­დე­ბე­ლი კომ­პა­ნი­აა, გა­ი­მარ­ჯვა ნო­მი­ნა­ცი­ა­ში „სა­უ­კე­თე­სო პიარ კამ­პა­ნია ან ბლო­გე­რი ქვეყ­ნის შიდა ტუ­რიზ­მის მხარ­და­სა­ჭე­რად“. ნო­მი­ნა­ცი­ამ შე­ა­ფა­სა პიარ კამ­პა­ნია, მის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი და ბლო­გე­ბი, რო­მელ­მაც პო­ზი­ტი­უ­რი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა დამ­სვე­ნე­ბელ­ზე, უბიძ­გა მათ და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ად­გი­ლის მო­ნა­ხუ­ლე­ბის­კენ და ქვეყ­ნის შიდა ტუ­რიზ­მის ამუ­შა­ვე­ბას შე­უ­წყო ხელი.

და რაც ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, Hotsale.ge–ის პარტნი­ო­რებს შო­რის არი­ან პრე­მი­უმ კლა­სის კომ­პა­ნი­ე­ბიც, რო­მელ­თა მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­ღე­ბა მომ­ხმა­რე­ბელს და­ნა­ზო­გით შე­უძ­ლია. სას­ტუმ­რო­ე­ბი, რო­მელ­ში დას­ვე­ნე­ბაც ბევ­რს სურს, Hotsale.ge–ის პარტნი­ო­რე­ბი არი­ან და მის მომ­ხმა­რებ­ლებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბით ემ­სა­ხუ­რე­ბი­ან. გა­გაც­ნობთ რამ­დე­ნი­მე პრე­მი­უმ კლა­სის სას­ტუმ­როს, რო­მელ­ში დას­ვე­ნე­ბაც და­ნა­ზო­გი­თაა შე­სა­აძ­ლე­ბე­ლი.

ალ­პინ ლა­უნ­ჯი / ALPINE LOUNGE HOTEL

Hotsale–ის და­ნა­ზო­გით სარ­გებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ყაზ­ბე­გის პრე­მი­უმ კლა­სის სას­ტუმ­რო­ში ად­გილ­ზე გა­და­იხ­დით 155 ლარს 200 ლა­რის ნაც­ვლად 1 დღე-ღა­მე­ში. შე­თა­ვა­ზე­ბა­ში შე­დის: ნო­მე­რი 2 სტუ­მარ­ზე სა­უზ­მით, გერ­გე­თის და მყინ­ვარწვე­რის ხე­დით, სა­უ­ნა და ჰა­მა­მით სარ­გებ­ლო­ბა.

გუ­და­უ­რი ლოფ­თი / GUDAURI LOFT

გუ­და­უ­რის პრე­მი­უმ კლა­სის სას­ტუმ­რო­ში Hotsale.ge–ის და­ნა­ზო­გით შე­გიძ­ლი­ათ დას­ვე­ნე­ბა. 23%–იანი და­ნა­ზო­გით სარ­გებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში თქვენ სას­ტუმ­რო­ში 1 1 ორად­გი­ლი­ან ნო­მერ­ზე 1 დღე-ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­და­იხ­დით 240 ლარს 310 ლა­რის ნაც­ვლად. შე­თა­ვა­ზე­ბა­ში შე­დის: სტან­დარ­ტუ­ლი ნო­მე­რი 2 სტუ­მარ­ზე, სა­უზ­მე, სპა ცენ­ტრი: აუზი, ჯა­კუ­ზი მშრა­ლი და სვე­ლი სა­უ­ნა, ყავა, ჩაი და წყა­ლი ნო­მერ­ში.

ველ­მონ­დი / JRW WELMOND HOTEL SPA CASINO

ბა­თუმ­ში დას­ვე­ნე­ბა არას­დროს არის უდ­როო. გან­სა­კუთ­რე­ბით კი თუ პრე­მი­უმ კლა­სის სას­ტუმ­რო­ში 50%–იანი და­ნა­ზო­გით დას­ვე­ნე­ბის შან­სი გეძ­ლე­ვათ. Hotsale.ge–ზე

ჯავ­შნის კო­დის შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში ად­გილ­ზე გა­და­იხ­დით 150 ლარს 300 ლა­რის ნაც­ვლად 1 დღე-ღა­მე­ში. შე­თა­ვა­ზე­ბა­ში შე­დის: სუ­პე­რი­ო­რი ნო­მე­რი ზღვის ხე­დით 2 სტუ­მარ­ზე სა­უზ­მით.

შატო იყალ­თო / Chateau ikalto

პრე­მი­უმ კლა­სის სას­ტუმ­რო შატო იყალ­თო / Chateau ikalto მდე­ბა­რე­ობს კა­ხეთ­ში, ულა­მა­ზეს სო­ფელ იყალ­თო­ში. სას­ტუმ­რო კომ­პლექ­სი აქ­ტი­უ­რად მას­პინ­ძლობს რო­გორც უცხო­ელ, ასე­ვე ად­გი­ლობ­რივ დამ­სვე­ნებ­ლებს. Hotsale.ge–ის და­ნა­ზო­გით სარ­გებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ლუქს ნო­მერ­ში 2 სტუ­მარ­ზე სა­უზ­მით 200 ლა­რის ნაც­ვლად გა­და­იხ­დით 120 ლარს, სა­ო­ჯა­ხო ლუქსში კი 2+2 სტუ­მარ­ზე – 240 ლა­რის ნაც­ვლად 150 ლარს.

ამ­პე­ლო / AMPELO

კა­ხე­თის გა­მორ­ჩე­ულ სას­ტუმ­რო­ებს შო­რის ერთ–ერთი „ამ­პე­ლოა“, რო­მე­ლიც ასე­ვე hotsale.ge–ის პარტნი­ო­რი კომ­პა­ნი­აა. სა­იტ­ზე ჯავ­შნის კო­დის შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში ად­გილ­ზე გა­და­იხ­დით და­ნა­ზო­გით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ თან­ხას, სა­ჩუქ­რად კი სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნოს მი­ი­ღებთ. შე­თა­ვა­ზე­ბა ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:

კვი­რი­დან ხუთ­შა­ბა­თის ჩათ­ვლით:

 • ორად­გი­ლი­ა­ნი სტან­დარ­ტუ­ლი ნო­მე­რი ტყის ხე­დით - 175 ლარი 258 ლა­რის ნაც­ვლად
 • ორად­გი­ლი­ა­ნი სტან­დარ­ტუ­ლი ნო­მე­რი კავ­კა­სი­ო­ნის ხე­დით - 204 ლარი 298 ლა­რის ნაც­ვლად

პა­რას­კე­ვი-შა­ბა­თი:

 • ორად­გი­ლი­ა­ნი სტან­დარ­ტუ­ლი ნო­მე­რი ტყის ხე­დით - 211 ლარი 308 ლა­რის ნაც­ვლად
 • ორად­გი­ლი­ა­ნი სტან­დარ­ტუ­ლი ნო­მე­რი კავ­კა­სი­ო­ნის ხე­დით - 233 ლარი 338 ლა­რის ნაც­ვლად

ფოს­ტა მეს­ტია / HOTEL POSTA MESTIA

ზამ­თრის მეს­ტია ის ად­გი­ლია, რო­მე­ლიც ცხოვ­რე­ბა­ში ერთხელ მა­ინც უნდა ნა­ხოთ. მეს­ტი­ის პრე­მი­უმ კლა­სის სას­ტუმ­როს „ფოს­ტა მეს­ტი­ის“ მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­ღე­ბა კი Hotsale.ge–ის და­ნა­ზო­გი­თაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. ჯავ­შნის კო­დის შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში ად­გილ­ზე გა­და­იხ­დით 280 ლარს 375 ლა­რის ნაც­ვლად 1 დღე-ღა­მე­ში. შე­თა­ვა­ზე­ბა­ში შე­დის: სტან­დარ­ტუ­ლი ნო­მე­რი 2 სტუ­მარ­ზე სა­უზ­მით და და­ხუ­რუ­ლი აუ­ზით.

ზუ­ზუმ­ბო რე­ზორ­ტი & სპა / ZUZUMBO RESORT & SPA

ბოლო დრო­ის ერთ–ერთი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი სას­ტუმ­რო ზუ­ზუმ­ბო რე­ზორ­ტი & სპა Hotsale.ge–ზეა. შე­თა­ვა­ზე­ბა­ში შე­დის: 2 და 3 სტუ­მარ­ზე ნომ­რე­ბი კა­ხეთ­ში სა­უზ­მით, სა­უ­ნით, და­ხუ­რუ­ლი აუ­ზით და ფიტ­ნეს დარ­ბა­ზით

ორ­შა­ბა­თი - ხუთ­შა­ბა­თი:

 • სტან­დარ­ტუ­ლი ორ ად­გი­ლი­ა­ნი ნო­მე­რი 2 სტუ­მარ­ზე სა­უზ­მით - 187 ლარი 250 ლა­რის ნაც­ვლად
 • სა­მად­გი­ლი­ა­ნი TRIPLE ნო­მე­რი სა­უზ­მით - 296 ლარი 395 ლა­რის ნაც­ვლად

პა­რას­კე­ვი - კვი­რა:

 • სტან­დარ­ტუ­ლი ორ ად­გი­ლი­ა­ნი ნო­მე­რი 2 სტუ­მარ­ზე სა­უზ­მით - 202 ლარი 270 ლა­რის ნაც­ვლად
 • სა­მად­გი­ლი­ა­ნი TRIPLE ნო­მე­რი სა­უზ­მით - 303 ლარი 405 ლა­რის ნაც­ვლად

შატო მერე / CHATEAU MERE

Hotsale.ge–ის და­ნა­ზო­გით სარ­გებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში სას­ტუმ­რო შატო მე­რე­ში შე­გიძ­ლი­ათ ისარ­გებ­ლოთ 2 სტუმ­რი­ა­ნი ნომ­რით, და­ხუ­რუ­ლი აუ­ზით და და­მა­ტე­ბით სა­ჩუქ­რად გად­მო­გე­ცე­მათ ღვი­ნო.

კვი­რი­დან პა­რას­კე­ვის ჩათ­ვლით:

 • ორად­გი­ლი­ა­ნი სტან­დარ­ტუ­ლი ოთა­ხი იტა­ლი­ურ კორ­პუს­ში და კოშ­კებ­ში - 195 ლარი 260 ლა­რის ნაც­ვლად
 • ორად­გი­ლი­ა­ნი სტან­დარ­ტუ­ლი ოთა­ხი მთა­ვარ და აუ­ზის კორ­პუს­ში - 210 ლარი 280 ლა­რის ნაც­ვლად

შა­ბა­თი:

 • ორად­გი­ლი­ა­ნი სტან­დარ­ტუ­ლი ოთა­ხი იტა­ლი­ურ კორ­პუს­ში და კოშ­კებ­ში - 230 ლარი 290 ლა­რის ნაც­ვლად
 • ორად­გი­ლი­ა­ნი სტან­დარ­ტუ­ლი ოთა­ხი მთა­ვარ და აუ­ზის კორ­პუს­ში - 260 ლარი 330 ლა­რის ნაც­ვლად

სა­ვა­ნე­თი / SAVANETI

სას­ტუმ­რო „სა­ვა­ნე­თი" აკ­მა­ყო­ფი­ლებს თა­ნა­მედ­რო­ვე და სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტებს და უზ­რუნ­ველ­ყოფს სტუმ­რის მაქ­სი­მა­ლურ კომ­ფორ­ტს. Hotsale.ge-ის და­ნა­ზო­გით სარ­გბე­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში კი ორად­გი­ლი­ა­ნი ნო­მერს სა­უზ­მით (კვი­რი­დან ხუთ­შა­ბა­თის ჩათ­ვლით) მი­ი­ღებთ 120 ლარი 210 ლა­რის ნაც­ვლად, ხოლო პა­რას­კევ­სა და შა­ბათს – 150 ლა­რად 225 ლა­რის ნაც­ვლად.

ჯინო ველ­ნეს რა­ბა­თი / GINO WELNESS RABATH

თუ ახალ­ცი­ხე და რა­ბა­თი ჯერ არ გი­ნა­ხავთ, მა­შინ ახლა ამის­თვის სა­უ­კე­თე­სო დროა. "Hotel Gino Wellness Rabath/სას­ტუმ­რო ჯინო ველ­ნეს რა­ბათ­ში“ Hotsale.ge–ის 30%–იანი და­ნა­ზო­გით შე­გიძ­ლი­ათ ისარ­გებ­ლოთ. აქ­ცი­ის ფარ­გლებ­ში ნო­მერს 2 სტუ­მარ­ზე ორ­ჯე­რა­დი კვე­ბით - 210 ლა­რად მი­ი­ღებთ 300 ლა­რის ნაც­ვლად. შე­თა­ვა­ზე­ბა­ში შე­დის: სა­უზ­მე + ვახ­შა­მი + სპა ველ­ნე­სი (5 სხვა­დას­ხვა ტი­პის სა­უ­ნა), სპა-ველ­ნესს ჯა­კუ­ზი.

ად­მი­რა­ლი / THE ADMIRAL HOTEL

თუ ბა­თუმ­ში პრე­მი­უმ კლა­სის სას­ტუმ­რო­ში ხელ­საყ­რელ ფა­სად დას­ვე­ნე­ბა გსურთ, მა­შინ „ად­მი­რა­ლი­სა“ და Hotsale.ge–ის შე­თა­ვა­ზე­ბა თქვენ­თვი­საა. Hotsale.ge–ის და­ნა­ზო­გით სარ­გებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ად­გილ­ზე გა­და­იხ­დით 100 ლარს 150 ლა­რის ნაც­ვლად 1 დღე-ღა­მე­ში. შე­თა­ვა­ზე­ბა­ში შე­დის სტან­და­რუ­ლი ნო­მე­რი სა­უზ­მით.

← უკან