კატეგორიები
14
მალე პროფილი FACT SHEET
გამოგვყევი
შექმნილია
უკან
საბაგიროს აბონემენტები
ტელეფონები ჩამოსაშლელი სია
ტურიზმი ჩამოსაშლელი სია
სილამაზე ჩამოსაშლელი სია
ტექნიკა ჩამოსაშლელი სია
კვება ჩამოსაშლელი სია
გართობა ჩამოსაშლელი სია
სპორტი ჩამოსაშლელი სია
ბავშვები ჩამოსაშლელი სია
თავის მოვლა ჩამოსაშლელი სია
ჯანმრთელობა ჩამოსაშლელი სია
განათლება ჩამოსაშლელი სია
წიგნები ჩამოსაშლელი სია
სხვა ჩამოსაშლელი სია
კონტაქტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი
49 თინა იოსებიძის ქუჩა, თბილისი
ტელეფონი

მხოლოდ 1 დღით, Hotsale.ge გჩუქნით წარმოუდგენელ შეთავაზებას: გადაიხადე Mastercard-ის ბარათით და ისარგებლე დამატებით 30% დანაზოგით

სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ნა­ზო­გე­ბის მას­ტი­მუ­ლი­რე­ბე­ლი მთა­ვა­რი სივ­რცე - hotsale მომ­ხმა­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, ათა­სო­ბით შე­თა­ვა­ზე­ბა­ზე და­ზო­გონ გო­ნივ­რუ­ლად და ნაკ­ლე­ბი თან­ხის გა­დახ­დით, სრუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის მომ­სა­ხუ­რე­ბა თუ პრო­დუქ­ტი მი­ი­ღონ.

hotsale-ს და Mastercard-ის ახა­ლი კამ­პა­ნი­ის ფარ­გლებ­ში, თუკი სერ­ვი­სე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ისარ­გებ­ლებთ და Mastercard-ის ბა­რა­თით გა­და­იხ­დით, სა­იტ­ზე წარ­მოდ­გე­ნილ ფა­სებ­ზე და­მა­ტე­ბით 30%-ს და­ზო­გავთ.

hotsale-ზე სერ­ვი­სე­ბის ძა­ლი­ან მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბი­სა და მო­თხოვ­ნი­ლე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია იპო­ვოს მის­თვის სა­სურ­ვე­ლი და სა­ჭი­რო სერ­ვი­სი. ამას­თან, კომ­პა­ნია თა­ნამ­შრომ­ლობს ცნო­ბილ ბრენ­დებ­თან, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ სა­იტ­ზე წარ­მოდ­გე­ნილ პრე­მი­უმ ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ცი­ა­ზეც შე­გიძ­ლი­ათ და­მა­ტე­ბი­თი და­ნა­ზო­გის გა­კე­თე­ბა.

რო­მე­ლი სერ­ვი­სე­ბით შე­გიძ­ლი­ათ ისარ­გებ­ლოთ - და­მა­ტე­ბით 30%-იანი და­ნა­ზო­გის გა­სა­კე­თებ­ლად:

hotsale-ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სერ­ვი­სე­ბი­დან, და­მა­ტე­ბით 30% და­ნა­ზო­გის გა­სა­კე­თებ­ლად, თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ ისარ­გებ­ლოთ შემ­დე­გი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბით:

Hotsale-ზე, მხოლოდ 30 დეკემბერს, გადაიხადე Mastercard-ის ბარათით და მიიღე დამატებით 30%-იანი დანაზოგი.

თან­ხის და­ზოგ­ვა მთელ მსოფ­ლი­ო­ში ძა­ლი­ან აქ­ტუ­ა­ლუ­რია და ამის გა­სა­კე­თებ­ლად მრა­ვა­ლი მე­თო­დი არ­სე­ბობს. ადა­მი­ა­ნე­ბი მუ­დამ ცდი­ლო­ბენ და­ზო­გონ თან­ხა კო­მუ­ნა­ლურ გა­და­სა­ხა­დებ­ზე, სხვა­დას­ხვა სერ­ვი­სებ­ზე, საჭ­მელ­სა და სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ნივ­თებ­ზე. რე­გუ­ლა­რუ­ლად სარ­გებ­ლო­ბენ აქ­ცი­ე­ბით და შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბით. hotsale-ში ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე ზრუნ­ვის მი­მარ­თუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლია იმა­ზე, რომ მომ­ხმა­რებ­ლებ­მა რე­ა­ლუ­რად და­ზო­გონ თან­ხე­ბი.

და­ნა­ზო­გის გა­კე­თე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით ჭკვი­ა­ნუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბაა, გან­სა­კუთ­რე­ბით პან­დე­მი­ის პე­რი­ოდ­ში, ამი­ტომ, სა­ნამ სა­ჭი­რო მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­სა­ღე­ბად დიდ თან­ხას გა­და­იხ­დით, ჯერ Hotsale-ზე ნა­ხეთ!

← უკან