კატეგორიები
13
მალე პროფილი FACT SHEET
ge en ru
გამოგვყევი
შექმნილია
უკან
სასტუმროები ჩამოსაშლელი სია
აუზი
ტელეფონები
გართობა ჩამოსაშლელი სია
თავის მოვლა ჩამოსაშლელი სია
სილამაზე ჩამოსაშლელი სია
ჯანმრთელობა ჩამოსაშლელი სია
სახლი და ეზო ჩამოსაშლელი სია
კვება ჩამოსაშლელი სია
ბავშვები ჩამოსაშლელი სია
სუპერმარკეტი ჩამოსაშლელი სია
განათლება ჩამოსაშლელი სია
წიგნები
კონტაქტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი
49 თინა იოსებიძის ქუჩა, თბილისი
ტელეფონი

Hotsale.ge ბიზნესებს პროდუქციის საკუთარ ვებ-გვერდზე განთავსებას სთავაზობს

ნახვების რაოდენობა 1104

 სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მძლავ­რი საპ­რო­მო­ციო პლატ­ფორ­მა Hotsale.ge ბიზ­ნე­სებს პრო­დუქ­ცი­ი­სა და დის­ტან­ცი­უ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­კუ­თარ ვებ-გვერ­დზე გან­თავ­სე­ბას სთა­ვა­ზობს. რო­გორც პლატ­ფორ­მის მე­ნე­ჯმენ­ტი გან­მარ­ტავს, კო­რო­ნა­ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბით შექ­მნი­ლი ვი­თა­რე­ბის გამო, მა­ღა­ზი­ებ­სა და სხვა­დას­ხვა ბიზ­ნეს საქ­მი­ა­ნო­ბის მქო­ნე და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს მომ­ხმა­რე­ბელ­თა ნა­კა­დი შე­უმ­ცირ­დათ, რა­მაც მო­მა­ვალ­ში შე­საძ­ლოა სე­რი­ო­ზუ­ლი ფი­ნან­სუ­რი ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნოს რო­გორც მსხვილ, ასე­ვე სა­შუ­ა­ლო და მცი­რე ბიზ­ნე­სებს. სწო­რედ ამი­ტომ, hotsale.ge -ში გა­და­წყვი­ტეს, კომ­პა­ნი­ებს და­ეხ­მა­რონ და თა­ვი­ან­თი მომ­სა­ხუ­რე­ბი­სა თუ პრო­დუქ­ტის ონ­ლა­ინ რე­ა­ლი­ზა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბა თა­ვი­ან­თი პლატ­ფორ­მის სა­შუ­ა­ლე­ბით მის­ცენ.კომ­პა­ნი­ის დი­რექ­ტო­რის თა­თუ­ლი ზა­კა­ლაშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, Hotsale.ge-ის გუნ­დი თა­ვის მხრივ იღებს კუთ­ვნილ სო­ცი­ა­ლუ­რ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას და მზად არის, სრუ­ლი ტექ­ნი­კუ­რი და საპ­რო­მო­ციო მხარ­და­ჭე­რა გა­უ­წი­ოს და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ კომ­პა­ნი­ებს.

 

"ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის პირ­და­პი­რი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი გუ­ლის­ხმობს თავ­შეყ­რი­სა და ხალ­ხმრა­ვა­ლი ად­გი­ლე­ბის­გან დის­ტან­ცი­რე­ბას, შე­სა­ბა­მი­სად, HOTSALE.GE -ში სრულ მზა­ო­ბას ვა­ცხა­დებთ, რომ გან­ვა­თავ­სოთ ჩვენს ვებ-გვერ­დზე ყვე­ლა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ის მომ­სა­ხუ­რე­ბა და პრო­დუქ­ტი. გვსურს, მხა­რი და­ვუ­ჭი­როთ მათ და და­ვეხ­მა­როთ, რომ შექ­მნი­ლი ვი­თა­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე თა­ვი­დან აი­ცი­ლონ მძი­მე ფი­ნან­სუ­რი შე­დე­გე­ბი“, - გა­ნა­ცხა­და კომ­პა­ნი­ის დი­რექ­ტორ­მა.

მი­სი­ვე თქმით, კომ­პა­ნია მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის და­სა­წყე­ბად მზად არის და სა­ვა­რა­უ­დოდ, ეს პრო­ცე­სი აპ­რი­ლის ბო­ლომ­დე გას­ტანს.

← უკან