კატეგორიები
13
მალე პროფილი FACT SHEET
ge en ru
გამოგვყევი
შექმნილია
უკან
სასტუმროები ჩამოსაშლელი სია
აუზი
ტელეფონები
გართობა ჩამოსაშლელი სია
თავის მოვლა ჩამოსაშლელი სია
სილამაზე ჩამოსაშლელი სია
ჯანმრთელობა ჩამოსაშლელი სია
სახლი და ეზო ჩამოსაშლელი სია
კვება ჩამოსაშლელი სია
ბავშვები ჩამოსაშლელი სია
სუპერმარკეტი ჩამოსაშლელი სია
განათლება ჩამოსაშლელი სია
წიგნები
კონტაქტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი
49 თინა იოსებიძის ქუჩა, თბილისი
ტელეფონი

ნიშნავს თუ არა ფასდაკლება დაბალ ხარისხს?

ნახვების რაოდენობა 684

kvirispalitra.ge იმის შესახებ ნიშნავს თუ არა ფასდაკლება დაბალ ხარისხს და რა მნიშვნელობა აქვს დენაზოგს, როდისაა იგი გონივრული.

თუ თქვენ მა­ღა­ზი­ა­ში შეხ­ვე­დით და იქ მომ­ღი­მა­რი და კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კონ­სულ­ტან­ტი დაგ­ხვდათ, ალ­ბათ, ცოტა გე­უც­ნა­უ­რე­ბათ, რად­გან სა­ქარ­თვე­ლო­ში მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხი მა­ღა­ლი დო­ნით ნამ­დვი­ლად არ გა­მო­ირ­ჩე­ვა. მსხვი­ლი და წარ­მა­ტე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის მცდე­ლო­ბამ გარ­კვე­უ­ლი შე­დე­გი უკვე მო­ი­ტა­ნა და ქვე­ყა­ნა­ში მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის კუ­თხით წი­ნას­ვლა შე­იმ­ჩნე­ვა. თუმ­ცა ეს სა­კი­თხი კვლავ აქ­ტუ­ა­ლუ­რი რჩე­ბა, რად­გან სერ­ვი­სი ჯერ კი­დევ არ არის სა­სურ­ველ დო­ნე­ზე გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი.

მომ­სა­ხუ­რე­ბის დონე კი­დევ უფრო დაბ­ლა იწევს, როცა მომ­ხმა­რე­ბე­ლი კონ­კრე­ტულ სერ­ვისს ფას­დაკ­ლე­ბით იღებს. ხში­რად ფიქ­სირ­დე­ბა  შემ­თხვე­ვე­ბი, როცა მომ­ხმა­რე­ბელს ად­გილ­ზე არა­სა­თან­დოდ ექ­ცე­ვი­ან, და­ბა­ლი დო­ნის მომ­სა­ხუ­რე­ბას უწე­ვენ, ფას­დაკ­ლე­ბის ვა­უ­ჩე­რით მომ­სა­ხუ­რე­ბის მიმ­ღე­ბებს მე­ო­რე­ხა­რის­ხო­ვან მომ­ხმა­რებ­ლე­ბად აღიქ­ვა­მენ. თი­თო­ე­უ­ლი ამ დე­ტა­ლის ერ­თობ­ლი­ო­ბას სა­ბო­ლო­ოდ ცუდ შე­დე­გამ­დე მივ­ყი­ვართ. უკ­მა­ყო­ფი­ლო მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის რა­ო­დე­ბა ნე­გა­ტი­ურ გავ­ლე­ნას ახ­დენს ცალ­კე­უ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე და სა­ბო­ლო­ოდ ქვე­ყა­ნა­ში მომ­სა­ხუ­რე­ბის და­ბალ ხა­რისხს ქმნის. უფრო მას­შტა­ბუ­რად რომ ვი­სა­უბ­როთ, 

 ცუდი მომ­სა­ხუ­რე­ბა ქვეყ­ნი­სე­კო­ნო­მი­კურ მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბა­საც ამ­ცი­რებს, რად­გან უკ­მა­ყო­ფი­ლო მომ­ხმა­რე­ბე­ლი იგი­ვე მომ­სა­ხუ­რე­ბას მე­ო­რედ აღარ იღებს და მცირ­დე­ბა კომ­პა­ნი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბის მას­შტა­ბე­ბიც.

სწო­რედ ამ პრობ­ლე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, კომ­პა­ნია "ჰოთ­სე­ილ­მა“ მომ­ხმა­რებ­ლის ინ­ტე­რე­სე­ბის დაც­ვა­ზე ზრუნ­ვა გა­აძ­ლი­ე­რა და შექ­მნა მო­ნი­ტო­რინ­გის სამ­სა­ხუ­რი, რო­მე­ლიც 2017 წლი­დან გაძ­ლი­ე­რე­ბულ რე­ჟიმ­ში მუ­შა­ობს არ­სე­ბუ­ლი ხარ­ვე­ზე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად და აღ­მო­სა­ფხვრე­ლად. რო­გორც კომ­პა­ნი­ა­ში გან­მარ­ტა­ვენ, მო­ნი­ტო­რინ­გის სამ­სა­ხუ­რი მხო­ლოდ ვა­უ­ჩე­რე­ბის გა­ყალ­ბე­ბის ფაქ­ტე­ბის გა­მოვ­ლე­ნას კი არ ისა­ხავს მიზ­ნად, არა­მედ ზო­გა­დად ქვე­ყა­ნა­ში სერ­ვი­სის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის­კენ არის მი­მარ­თუ­ლი. "ჰოთ­სე­ი­ლის“ პრინ­ცი­პუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბაა, რომ გა­და­ა­მოწ­მოს ყვე­ლა პარტნი­ო­რი კომ­პა­ნი­ის სერ­ვი­სი, გა­მო­ავ­ლი­ნოს და აღ­მო­ფხვრას ხარ­ვე­ზე­ბი, გრძელ­ვა­დი­ან პერ­სპექ­ტი­ვა­ში კი ხელი შე­უ­წყოს ქვე­ყა­ნა­ში მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას.

               მო­ნი­ტო­რინ­გის სამ­სა­ხუ­რი ხა­რის­ხის გა­და­მოწ­მე­ბას მის­ტი­უ­რი მომ­ხმა­რებ­ლებ­ლის პრინ­ცი­პით ახორ­ცი­ე­ლებს. მომ­ხმა­რებ­ლის აზრი ამ პრო­ცეს­ში გა­დამ­წყვე­ტია, ამი­ტომ ხდე­ბა რო­გორც კომ­პა­ნი­ე­ბის გა­და­მოწ­მე­ბა, ისე მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის გა­მო­კი­თხვა.,

    "ჰოთ­სე­ილ­ში“
 აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ მო­ნი­ტო­რინ­გის­სამ­სა­ხუ­რის მუ­შა­ო­ბის­შე­დე­გი უკვე აშ­კა­რაა.გა­სულ წელს მო­ნი­ტო­რინ­გის ჯგუფ­მა მი­აგ­ნო იმ დარ­ღვე­ვებს, რაც ფიქ­სირ­დე­ბო­და კვე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. მა­გა­ლი­თად, რეს­ტორ­ნე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა ვა­უ­ჩე­რით მი­სულ მომ­ხმა­რე­ბელს სთა­ვა­ზობ­და შემ­ცი­რე­ბულ ულუ­ფებს, რაც მომ­ხმა­რებ­ლის უფ­ლე­ბე­ბის უხე­ში დარ­ღვე­ვაა. ამის შემ­დეგ ჩა­ტარ­და კომ­პლექ­სუ­რი მუ­შა­ო­ბა პრობ­ლე­მის აღ­მო­სა­ფხვრე­ლად და მიმ­დი­ნა­რე წელს მსგავ­სი პრე­ცე­დენ­ტი არ და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლა.


მი­ღე­ბულ­მა შე­დეგ­მა ნათ­ლად დაგ­ვა­ნა­ხა, რომ კომ­პა­ნი­ე­ბი­სა და მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის ერ­თობ­ლი­ვი ჩარ­თუ­ლო­ბით სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გის მიღ­წე­ვა ნამ­დვი­ლად შე­საძ­ლე­ბე­ლია. სწო­რედ ამი­ტომ "ჰოთ­სე­ი­ლი“ მო­უ­წო­დებს მომ­ხმა­რებ­ლებს, რომ ცუდი სერ­ვი­სის მი­ღე­ბის ან ნე­ბის­მი­ე­რი სხვა სა­ხით მათი უფ­ლე­ბე­ბის დარ­ღვე­ვის შემ­თხვე­ვა­ში, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია "ჰოთ­სე­ილს“ მი­ა­წო­დონ. კომ­პა­ნი­ის მი­ზა­ნია,არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა მომ­სა­ხუ­რე­ბის ყვე­ლა მი­მარ­თუ­ლებ­ში ისე, რო­გორც ეს კვე­ბის სფე­რო­ში მოხ­და.

← უკან