კატეგორიები
13
მალე პროფილი FACT SHEET
ge en ru
გამოგვყევი
შექმნილია
უკან
სასტუმროები ჩამოსაშლელი სია
აუზი
ტელეფონები
გართობა ჩამოსაშლელი სია
თავის მოვლა ჩამოსაშლელი სია
სილამაზე ჩამოსაშლელი სია
ჯანმრთელობა ჩამოსაშლელი სია
სახლი და ეზო ჩამოსაშლელი სია
კვება ჩამოსაშლელი სია
ბავშვები ჩამოსაშლელი სია
სუპერმარკეტი ჩამოსაშლელი სია
განათლება ჩამოსაშლელი სია
წიგნები
კონტაქტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი
49 თინა იოსებიძის ქუჩა, თბილისი
ტელეფონი

რა გავლენას ახდენს მომხმარებლის შეფასება ბიზნესზე?

ნახვების რაოდენობა 670

კმა­ყო­ფი­ლი თუ უკ­მა­ყო­ფი­ლო მომ­ხმა­რე­ბე­ლი - ეს არის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი კრი­ტე­რი­უ­მი, რო­მე­ლიც ბიზ­ნე­სის წარ­მა­ტე­ბას გან­სა­ზღვრავს. სწო­რედ ამი­ტომ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ მომ­ხმა­რებ­ლის აზრი კომ­პა­ნი­ამ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს და შე­სა­ბა­მი­სი პრო­დუქ­ტი თუ მომ­სა­ხუ­რე­ბა შეს­თა­ვა­ზოს. მომ­ხმა­რებ­ლის აზ­რის კვლე­ვას და შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხის მო­ნი­ტო­რინგს მუდ­მივ რე­ჟიმ­ში ამოწ­მებს ელექტრო­ნუ­ლი კო­მერ­ცი­ის ლი­დე­რი კომ­პა­ნია HOTSALE. კომ­პა­ნია მის­ტი­უ­რი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის ად­გილ­ზე მის­ვლით ყო­ველ­თვი­უ­რად 200-მდე კომ­პა­ნი­ას ამოწ­მებს. აღ­მო­ჩე­ნი­ლი დარ­ღვე­ვე­ბის გამო უკა­ნას­კნელ პე­რი­ოდ­ში თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა არა­ერთ კომ­პა­ნი­ას შე­უ­წყდა. მათ შო­რის 10 კომ­პა­ნია სი­ლა­მა­ზი­სა და ეს­თე­ტი­კის სფე­რო­დან იყო. მათ­გან 6-მა კომ­პა­ნი­ამ და­კის­რე­ბუ­ლი ჯა­რი­მა გა­და­ი­ხა­და და მათ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა აღ­დგა. რეს­ტორ­ნე­ბი­დან კი 8 კომ­პა­ნი­ას შე­უ­წყდა თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა სხვა­დას­ხვა სა­ხის დარ­ღვე­ვის გამო.

ეს მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი ადას­ტუ­რებს, თუ რამ­ხე­ლა ძალა აქვს მომ­ხმა­რე­ბელს და რო­გორ შე­უძ­ლია მას, ბიზ­ნე­სის წარ­მა­ტე­ბა­ზე გავ­ლე­ნა იქო­ნი­ოს. რო­გორც HOTSALE–ში გან­მარ­ტა­ვენ, სწო­რედ მომ­ხმა­რებ­ლის გა­მოხ­მა­უ­რე­ბი­სა და შე­ფა­სე­ბის შე­დე­გად მოხ­და, რომ გარ­კვე­უ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბი დღეს „ჰოთ­სე­ი­ლის“ პარტნი­ო­რე­ბი აღარ არი­ან.

„ხა­რის­ხი ჩვე­ნი უმ­თავ­რე­სი პე­რი­ო­რი­ტე­ტია. სწო­რედ ამი­ტომ შე­იქ­მნა მო­ნი­ტო­რინ­გის სამ­სა­ხუ­რი, რო­მე­ლიც ყო­ველ­დღი­ურ რე­ჟიმ­ში ამოწ­მებს ჩვენს პარტნი­ორ ასო­ბით კომ­პა­ნი­ას. დარ­ღვე­ვე­ბი სა­წყის ეტაპ­ზე უფრო ხში­რი იყო ხოლ­მე, ახლა მათი რა­ო­დე­ნო­ბა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შემ­ცი­რე­ბუ­ლია. სა­ერ­თო მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, არი­ან კო­პა­ნი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც მომ­ხმა­რე­ბელს „ჰოთ­სე­ი­ლის“ სა­შუ­ა­ლე­ბით შე­თა­ვა­ზე­ბულ პრო­დუქტსა თუ სერ­ვისს რე­ა­ლუ­რად ვერ სთა­ვა­ზო­ბენ. ხარ­ვე­ზის და­ფიქ­სი­რე­ბის შემ­დეგ კომ­პა­ნი­ას მის გა­მო­სას­წო­რებ­ლად 1 კვი­რას ვაძ­ლევთ. თუ დარ­ღვე­ვის აღ­მო­ფხვრა ვერ მოხ­და, მას 200 ლა­რის ოდე­ნო­ბის ჯა­რი­მას ვა­კის­რებთ. არ­გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში კი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას ვწყვეტთ. ხარ­ვე­ზის გან­მე­ო­რე­ბით აღ­მო­ჩე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში ჯა­რი­მა 1000 ლა­რია. მო­ნი­ტო­რინ­გის სამ­სა­ხუ­რის აქ­ტი­უ­რი მუ­შა­ო­ბის შე­დე­გია ისიც, რომ მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად გვენ­დო­ბი­ან და პრობ­ლე­მის აღ­მო­ჩე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში სწო­რედ ჩვენ გვი­კავ­შირ­დე­ბი­ან,“ – აცხა­დე­ბენ „ჰოთ­სე­ილ­ში“.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში სერ­ვი­სის დონე ცალ­სა­ხად გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას იწყებს. თუმ­ცა ეს საკ­მა­რი­სი არაა და მომ­ხმა­რებ­ლის მხრი­დან კი­დევ უფრო აქ­ტი­უ­რი ჩარ­თუ­ლო­ბაა სა­ჭი­რო, რომ სა­სურ­ველ შე­დეგს მი­ვაღ­წი­ოთ. სწო­რედ ამი­ტომ „ჰოთ­სე­ი­ლი“ მომ­ხმა­რე­ბელს მი­მარ­თავს, რომ მცი­რე დარ­ღვე­ვის ან ხარ­ვე­ზის აღ­მო­ჩე­ნის შემ­თხვე­ვა­შიც კი მათ მი­მარ­თონ და ამის შე­სა­ხებ შე­ა­ტყო­ბი­ნონ.

← უკან