კატეგორიები
12
მალე პროფილი FACT SHEET
ge en ru
გამოგვყევი
შექმნილია
უკან
სასტუმროები ჩამოსაშლელი სია
სილამაზე ჩამოსაშლელი სია
თავის მოვლა ჩამოსაშლელი სია
კვება ჩამოსაშლელი სია
ტელეფონები
ტექნიკა ჩამოსაშლელი სია
გართობა ჩამოსაშლელი სია
ჯანმრთელობა ჩამოსაშლელი სია
სახლი და ეზო ჩამოსაშლელი სია
ბავშვები ჩამოსაშლელი სია
განათლება ჩამოსაშლელი სია
წიგნები
კონტაქტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი
49 თინა იოსებიძის ქუჩა, თბილისი
ტელეფონი

15 სასტუმრო Hotsale.ge -ზე, რომელმაც ყველაზე მაღალი შეფასება დაიმსახურა

ნახვების რაოდენობა 2397

მა­ღა­ლი ხა­რის­ხი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და­ნა­ზო­გი - თუ თქვენ დას­ვე­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტეთ და სას­ტუმ­როს ამ ორი კრი­ტე­რი­უ­მის მი­ხედ­ვით არ­ჩევთ, აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ეს­ტუმ­როთ Hotsale.ge-ს. ყვე­ლას­თვის ცნო­ბი­ლი ფაქ­ტია, რომ ეს არის ვებგ­ვერ­დი, რომ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც შეძ­ლებთ შე­არ­ჩი­ოთ თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი სას­ტუმ­რო მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნი­დან, ისარ­გებ­ლოთ სპე­ცი­ა­ლუ­რი შე­თა­ვა­ზე­ბით და მი­ი­ღოთ მა­ღა­ლი დო­ნის მომ­სა­ხუ­რე­ბა დიდი და­ნა­ზო­გით. აღ­ნიშ­ნულ­ში კომ­პა­ნი­ის სტა­ტის­ტი­კუ­რი მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბიც და­გარ­წმუ­ნებთ. 2 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში: Hotsale.ge-ს სტუმ­რობ­და 1 200 000 უნი­კა­ლუ­რი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი, სა­იტ­ზე გან­თავ­სდა 800-მდე სას­ტუმ­როს სპე­ცი­ა­ლუ­რი შე­თა­ვა­ზე­ბა, გა­ი­ყი­და 25 000 ზე მეტი ჯავ­შა­ნი.

სას­ტუმ­რო­ე­ბის სპე­ცი­ა­ლუ­რი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი უშუ­ა­ლოდ Hotsale.ge-ის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის იქ­მნე­ბა, რო­მელ­თა სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია მი­ი­ღოთ მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის მომ­სა­ხუ­რე­ბა დიდი და­ნა­ზო­გით. სა­ერ­თო ჯამ­ში ვებგ­ვერ­დის სა­შუ­ა­ლე­ბით მო­ცე­მულ პე­რი­ოდ­ში მომ­ხმა­რე­ბელ­მა და­ზო­გა 900 000 ზე მეტი.

თუმ­ცა გარ­და იმი­სა, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვებგ­ვერ­დი ქვე­ყა­ნა­ში და­ნა­ზო­გე­ბის მთა­ვა­რი მას­ტი­მუ­ლი­რე­ბე­ლი გახ­და, ის არის კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც უწყვეტ რე­ჟიმ­ში ზრუ­ნავს მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. მომ­ხმა­რებ­ლის კმა­ყო­ფი­ლე­ბის ზრდის მიზ­ნით შე­იქ­მნა დიდი მი­მარ­თუ­ლე­ბა, რომ­ლის ჯგუ­ფის წევ­რე­ბიც აწარ­მო­ე­ბენ მომ­ხმა­რე­ბელ­თა გა­მო­კი­თხვას და კი­დევ უკე­თე­სი სერ­ვი­სის შე­თა­ვა­ზე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას ქმნი­ან. Hotsale.ge-მ 2 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში 8 000 მომ­ხმა­რე­ბე­ლი გა­მო­კი­თხა და მათ­გან მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხა­რის­ხის შე­სა­ხებ მი­ი­ღო შე­სა­ფე­რი­სი შე­ფა­სე­ბა. გა­მო­კი­თხვას სა­ტე­ლე­ფო­ნო კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სახე ჰქონ­და და სა­ერ­თო ჯამ­ში კომ­პა­ნი­ამ 200-მდე სას­ტუმ­როს შე­სა­ხებ მი­ი­ღო ინ­ფორ­მა­ცია.

გა­მო­იკ­ვე­თა ლი­დე­რე­ბი, რომ­ლებ­მაც მომ­ხმა­რებ­ლის ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი შე­ფა­სე­ბა და­იმ­სა­ხუ­რეს. სტუმ­რე­ბის კმა­ყო­ფი­ლე­ბის ხა­რის­ხით შემ­დე­გი სას­ტუმ­რო­ე­ბი იკა­ვე­ბენ მო­წი­ნა­ვე პო­ზი­ცი­ებს:

კომ­პა­ნი­ა­ში კომ­პლექ­სუ­რი მუ­შა­ო­ბის შე­დე­გად დგინ­დე­ბა მომ­ხმა­რე­ბელ­თა კმა­ყო­ფი­ლე­ბის სა­ერ­თო კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტიც, რო­მე­ლიც მიმ­დი­ნა­რე წელს გა­სულ წელ­თან შე­და­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­ი­ზარ­და. 2019 წელს აღ­ნიშ­ნუ­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი 87% იყო, 2020 წელს კი კმა­ყო­ფი­ლე­ბის დონე 98%-მდე გა­ი­ზარ­და. და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ მომ­ხმა­რე­ბელს შე­უძ­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი სას­ტუმ­როს კვლე­ვა­ზე ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის მი­მარ­თოს Hotsale.ge-ს.

← უკან